Oplysninger  
Læreplan 
 
Pædagogiske Læreplaner 2017
 

 
Pinsekirkens Børnehave
 

 
1.
Barnets alsidige personlige Udvikling
2.
Sociale kompetencer
3.
Sproglig
Udvikling
4.
Krop og bevægelse
5.
Natur og natur-fænomener
6.
Kulturelle udtryksformer og værdier
 
 
 
Barnets alsidige personlige udvikling:


Mål:
-          At barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati
-          At barnet er god i trivsel og udvikling
-          At barnet lærer, hvad der er rigtigt og forkert, sandt og falsk
-          At barnet opbygger selvværd, og føler sig værdifuldt og værdsat
-          At barnet bliver selvhjulpent og kender til egne grænser
-          At barnet bliver set som den jeg er og accepteret som den jeg er.
-          I børnehaven arbejder vi hen imod at barnet bliver skole-klar.
 
Vi når målet ved:
-          At lytte til børnene og behandler det enkelte barn med respekt, guider dem i samspillet med de            andre børn, og tager individuelle hensyn.
-          At skabe rammer for barnet, der giver mulighed for udforskning og udvikling
-          At vi er gode rollemodeller og troværdige og lyttende voksne
-          At give barnet anerkendelse og ros
-          At stille passende krav i forhold til barnets alder og modenhed
-          At tilrettelægge alderssvarende læringsmiljøer
-          At vi laver en skolegruppe for kommende skolebørn.
 
Eksempler fra hverdagen:
-          Vi siger ”godmorgen”/”farvel” til barnet med navns nævnelse og nogen gange med et knus.
-          Børnene deltager i små opgaver som at dække rullebord, borddækning, sige ”værsgo´” inden              maden må spises
-          Samling/frugtspisning, hvor hvert enkelt barn bliver nævnt
-          Fælles frokost, hvor både børn og voksne spiser sammen
-          Skaber hygge omkring måltider, aktiviteter, og leg
-          Taler dagligt med børnene om aktuelle emner, om oplevelser og hvad barnet er optaget af
-          Under spisning/til samling/under bleskift snakker vi med de enkelte børn og lytter tildem
-          Barnets fødselsdag bliver fejret – børnehaven/stuen laver en gave til fødselsdagsbarnet
-          Når barnet er klar til skolestart, holder vi en afslutning, og barnet får en personlig mappe og et              USB-stik med billeder fra børnehavetiden med sig hjem.
-          I skolegruppen laver vi forskellige opgaver med tal, bogstaver, tegner, klipper/klistre, lege med              bogstaver og tal, og forskellige bevægelses-aktiviteter
 
Dokumentation:
-          Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
-          Whiteboardtavler
-          Opstartssamtaler
-          DPU-beskrivelser
-          Mundtlige referater fra personalet
-          Nyhedsbreve
 
Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend


Sociale kompetencer:

Mål:
-          At barnet føler sig som en del af fællesskabet
-          At lære at være sammen med andre børn og udfolde sig i leg
-          At barnet føler sig set og hørt
-          At barnet opbygger venskaber/legerelationer både i og udenfor børnehaven
-          At barnet ikke føler sig drillet
-          At barnet lærer at samarbejde og deles om tingene og lærer at vente på tur.
-          At barnet føler tryghed og tillid i forhold til både børn og voksne
-          At barnet udvikler empati og får forståelse for andres forskelligheder
-          At lære at løse konflikter –de voksne giver barnet redskaber til at løse opgaver og konflikter
 
Vi når målet ved:
-          At støtte op om venskaber, og forsøge at skabe nye
-          At sætte ord på børnenes følelser og adfærd, og handler på dem
-          At vi er tydelige i vores kropssprog, og at der er overensstemmelse mellem kropssprog og ord              og handling
-          At vi er imødekommende og rummelige i vores adfærd, og bevidste om at være gode                            rollemodeller og vejleder og retleder børnene
-          At de voksne skaber trygge rammer for relationer blandt andet at være synlige voksne i hver                rum
-          Tilrettelægger alderssvarende læringsmiljøer
 
 
Eksempler fra hverdagen:
-          Turer ud af huset, hele stuen, kønsopdelte og aldersopdelte ture
-          Samling, hvor barnet kan ytre sig, lære at lytte og vente på tur
-          Planlagte og spontane aktiviteter
-          Dialog med forældrene om legerelationer og deres sociale udvikling
-          Fællesarrangementer, gymnastiksal og legeplads
-          Emneuge/månedlige temaer, hvor forskellige emner tages op ex. At være gode kammerater
-          Drenge-/pigedag
-          Bruger materialet ”Fri for mobberi”
-          Massage til hinanden
-          Månedlig emne - f.eks. sociale kompetencer
 
 
Dokumentation:
-          Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
-          Whiteboardtavler
-          Opstartssamtaler
-          DPU-beskrivelser
-          Mundtlige referater fra personalet
-          Nyhedsbreve.
 
Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend
 


Sproglig udvikling: 

Mål:
-          At barnet bliver god til at mestre og forstå det verbale sprog.
-          At barnet kan give udtryk for følelser og udtrykke sig i relationer med andre.
-          At barnet får begyndende interesse for bogstaver og ord.
-          At barnet får en forståelse for sammenhængen mellem mimik og tale
-          At barnet udvikler kendskab til sprog, tegn, symboler, tal, bogstaver, farver, former m.m.
-          At barnet kender børnehavens normer omkring sprogbrug
 
Vi når målet ved:
-          At vi er tydelige i vores daglige kommunikation med barnet og er gode rollemodeller
-          At der er sammenhæng mellem mimik og tale/sprog og handling
-          At vi lytter – og lader barnet tale færdigt
-          At vi støtter barnet i leg og tale
-          Vi skaber aktiviteter på tværs af alder og køn
 
Eksempler fra hverdagen:
-          I vores samlinger inden madpakker synger vi, leger/øver vi rim og remser, fortællinger,          
            massage, lytter til hinandens frivillig dialog, snakker om familie, kroppen, vejret, årstiden m.m.
-          Hver fredag holder vi samling for alle børn ude i hall´en. Her lyttes der til bibelfortælling og vi
           synger sange om Gud
-          Der er flere dage hvor sang/musik er i fokus
-          Vi har fokus på sproget når vi spiller spil – vendespil, puslespil, brætspil, kortspil m.m.
-          Ture til biblioteket hvor vi leger, læser bøger og låner bøger til højtlæsning/dialogisk læsning i                 børnehaven
-          Ofte om eftermiddagen til frugt, er der højtlæsning/dialogisk læsning imens børnene spiser                    frugt og brød
-          Sproget er i fokus når vi synger, igennem rim/remser, i leg med voksen/barn og barn/barn, når              vi fortæller fortællinger, dialogisk læsning/højtlæsning
-          Vi værdsætter i daglig dialog og kommunikation med barnet
-          På vores blog bliver der dagligt lagt op til dialog mellem forældre/barn
-          I skolegruppen bliver der arbejdet meget med sproget – ord, bogstaver, bogstav-lyde igennem              forskellige opgaver og aktiviteter
-          Vi bruger ikke bandeord/grimt sprog i vores kommunikation imellem voksen/voksen,                              voksen/barn, og barn/barn
-          Børn med talevanskeligheder får støtte i børnehaven af talepædagog
-          Månedlig emne -f. eks.Sproglig udvikling
 
Dokumentation:                                                                                               
-          Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow                                      
-          Whiteboardtavler
-          Opstartssamtaler                                                                    
-          DPU-beskrivelser
-          Mundtlige referater fra personalet
-          Nyhedsbreve.
 
Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend


Krop og bevægelse:

Mål:
-          At barnet oplever glæde ved fysisk aktivitet og er glad for at bruge sin krop
-          At styrke barnets fin- og grov-motoriske udvikling
-          At barnet lærer at kende og bruge sine sanser
-          At barnet får en veludviklet motorik
-          At barnet øger sin kropsbevidsthed og udvikler respekt for egen og andres kropslighed
-          At barnet udvikler kontrol over sin krop
-          At barnet får succesoplevelser og en god selvfølelse
-          At barnet får kendskab til sund kost, hygiejne
 
 
Vi når målet ved:
-          At give børnene mulighed for fysisk udfoldelse ude og inde
-          At vi er gode rollemodeller ved at deltage i fysisk aktivitet så børnene tør udforske og afprøve               forskellige motoriske bevægelser
-          At vi støtter børnene i fysisk aktivitet – bakker op og motiverer børnene
-          At vi støtter børnene med gode toiletvaner og god håndhygiejne
-          Vi benytter os af fysioterapeut hvis der er motoriske vanskeligheder med et barn
 
 
Eksempler fra hverdagen:
-          Ture ud af huset – skov, strand, boldbaner, naturforhindringsbaner, legeplads i nærområdet
-          Gymnastiksal med forskellige redskaber og aktiviteter
-          I børnehaven laver vi forhindringsbaner/motorikbaner
-          Samlinger hvor vi taler og laver aktiviteter om kroppens funktioner
-          Dans, sang, sanglege og rytmik
-          Børnehavens store legeplads som indbyder til fysiske aktiviteter bl.a. boldspil, gruppelege,                    lege, cykler, løb og mooncars
-          Kreative aktiviteter, perler, klippe, bygge, male tegne o.s.v.
-          Håndvask efter toiletbesøg, udeleg og før spisning
-          Vi har emner om sund kost. Til vores frugt serverer børnehaven hjemmebagt brød og frugt, har            maddage og mad over bål, hvor barnet er med til dele af madlavningen – gør barnet                              opmærksom på sund mad.
-          Månedlig emne -f. eks.krop og bevægelse
 
 
Dokumentation:                                                                                              
-          Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow                                      
-          Whiteboardtavler
-          Opstartssamtaler                                                                   
-          DPU-beskrivelser
-          Mundtlige referater fra personalet
-          Nyhedsbreve.
 
Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend
 

Natur og naturfænomener:

Mål:
-          At barnet får kendskab og viden om naturen og viser respekt for naturen
-          At barnet glædes ved naturen og hvor deres fantasi og nysgerrighed vækkes igennem leg og                oplevelser
-          At barnet får styrket sine sanser og motorik
-          At barnet får kendskab til årstiderne
 
 
Vi når målet ved:
-          At vi giver barnet mulighed for at opleve og mærke årstiderne
-          At vi er rollemodeller i interessen og nysgerrigheden for naturen
-          At vi skaber rammerne for at barnet kan udvikle fantasi og gøre erfaringer
-          Vi laver science med/for børnene
-          På legepladsen har vi bær og frugt, snegle og regnorme
-          Vi benytter os af snittehytten og bålpladsen på legepladsen
 
 
Eksempler fra hverdagen:
-          Vi er ude i al slags vejr og oplever årstiderne
-          Udflugter til forskellige legepladser, parker, remissen, skov, strand, museum og Marbæk
-          Vi laver mad over bål hele året rundt
-          Emner om naturen – graver efter smådyr på legepladsen, i skoven, læser bøger om dyr og                  natur, så frø og se ting spire og gro.
-          Vi samler sten, skaller, plukker blomster, finder grene m.m. som vi bruger til leg og forskellige                 kreative aktiviteter
-          Præsenterer børnene for naturmaterialer –tegne med kul, græs, mælkebøtter
-          Månedlig emne -f. eks. natur og naturfænomener
 
 
Dokumentation:                                                                                              
-          Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
-          Whiteboardtavler
-          Opstartssamtaler 
-          DPU-beskrivelser
-          Mundtlige referater fra personalet
-          Nyhedsbreve.
-          Færdige produkter/udstilling
 
Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend
 
 
 
 
 
Kulturelle udtryksformer og værdier:
 
Mål:
-          At barnet får kendskab til den kristne tro
-          At barnet får indsigt i den danske historie og kultur
-          At barnet lærer at imødekomme andre kultur med respekt
-          At barnet får mulighed for udtrykke deres fantasi og kreativitet på forskellige måder
-          At barnet glædes ved sang, musik, dans, bevægelse og socialt fællesskab
-          At barnet får kendskab til børnehavens traditioner og værdier
-          At barnet får kendskab til digital læring
 
 
Vi når målet ved:
-          At vi planlægger hverdagen, så der er taget hensyn til traditioner, som jul, fastelavn, påske,                   børnehavens fødselsdag m.m.
-          At vi er gode rollemodeller
-          Giver børnene mulighed for kreativ udfoldelse og giver dem inspiration ved at præsenterer                    barnet for forskellige muligheder
-          Kristne værdier
-          Ture ud i nærmiljøet og til forskellige seværdigheder
 
 
Eksempler fra hverdagen
-          Besøg på forskellige museum, livemusik i byparken, ser/laver teater, biblioteket
-          Traditioner som at fejre fødselsdage, fastelavn, påske/påskefrokost, jul, julegudstjeneste,                      julearrangement, bedsteforældredag, motionsdag og grundlovsfest
-          Vi tegner, maler, bygger, klipper, klistrer, hamrer og saver i træ
-          Vi holder emneuger om trafik, krop og bevægelse, ”Fri for Mobberi”, ”Happelappeland”
-          Hver fredag formiddag samles alle børn og voksne ude i hall´en, hvor vi lytter til en                                bibelhistorie. En voksen fortæller enten via billeder, teater eller film (Sigurd fortæller                              bibelhistorie), vi be´r Fadervor, synger kristne børnesange
-          Vi sanger og hører danske børnesange
-          Børnene lytter til eventyr og historier
-          Månedlige emne -f.eks. Kulturelle udtryksformer
 
 
Dokumentation:                                                                                              
-          Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow                                      
-          Whiteboardtavler
-          Opstartssamtaler                                                                   
-          DPU-beskrivelser
-          Mundtlige referater fra personalet
-          Nyhedsbreve.
-          Færdige produkter/udstilling/forestilling
 
Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Persoanleweekend
 
Årets gang 
Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - helena@pinsekirkensbornehave.dk - 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net