Vedtægter for forældrebestyrelsen 

Pinsekirkens Børnehave Aps
Vedtægter for forældrebestyrelsen


§ 1 Forældrebestyrelsens formål er at udvikle og støtte børnehavens ledelse, så børnehaven
bliver en udviklende institution både for ledelsen, personalet og børnene med forældrene.

§ 2 Forældrebestyrelsen er forpligtet på at arbejde ud fra børnehavens vedtægter.

§ 3 Forældrebestyrelsen står til ansvar overfor børnehavens bestyrelse, som bliver valgt af
ejeren, Pinsekirken.

§ 4 Forældrebestyrelsen fastsætter principper for børnehavens arbejde og budgetramme.
Forældrebestyrelsen indstiller til børnehavens bestyrelse at godkende budget, årsregnskab
og diverse driftsaftaler. Forældrebestyrelsen kan udarbejde årsberetning og nedsætte ud-
valg til at arbejde med specifikke emner.
Forældrebestyrelsen har ret til at få oplysninger vedr. børnehavens drift.

§ 5 Forældrebestyrelsen har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af fast personale/
leder. Børnehavens bestyrelse har det overordnede ansvar for fastansættelse af personale.

§ 6 Forældrebestyrelsen består af 3 forældrevalgte repræsentanter. De bliver valgt på det
årlige forældremøde i april. Alle forældre der har børn i børnehaven kan opstille.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde og senest en måned efter
valget. Formand og næstformand skal vælges blandt forældrerepræsentanterne.

§ 7 Forældrebestyrelsen har 4 årlige møder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Dags-
orden udfærdiges af formand i samarbejde med lederen. Formand eller leder kan indkalde
til ekstraordinært bestyrelsesmøde efter behov. Det skal altid oplyses, hvad der er på
dagsordenen.

§ 8 Forældrebestyrelsen består udover de 3 forældrevalgte også af leder og 1 medarbejder-
repræsentant. Alle 5 medlemmer har tale- og stemmeret.

§ 9 Lederen står under ansvar overfor forældrebestyrelsen for den pædagogiske ledelse og
for børnehavens daglige drift.

§ 10 Børnehaven er åben for alle uanset race, religion eller politisk anskuelse.
Et evt. overskud vil hovedsageligt blive brugt til børnehavens videre drift og udvikling.
Børnehavens åbningstid er mandag til torsdag fra 6.30 til 17.00 og fredag fra 6.30 til
16.00. Vi har lukket fredag efter Kr. Himmelfart, 24. dec og 31. dec. Grundlovsdag og
1. maj lukker vi kl. 12.00.
 

Vedtægter 

Vedtægter
Pinsekirkens Børnehave Esbjerg
Redigeret september 2017.


 
§ 1. Forankring
Den selvejende privatinstitution ”Pinsekirkens Børnehave” er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Pinsekirkens børnehave og drives i henhold til dagtilbudsloven.
 
Den selvejende privatinstitutions navn er ”Pinsekirkens Børnehave”, og den har hjemsted i Esbjerg Kommune, Beliggende Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg.
 
”Pinsekirkens Børnehave” er tilknyttet Pinsekirken i Esbjerg, Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg.
 
§ 2. Formål
Formålet med Pinsekirkens Børnehave er som ”non-profit-institution” at drive børnehave med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Fortælling af Bibelhistorie indgår som en del af børnehavens hverdag. Børnehaven drives i øvrigt i henhold til gældende lovgivning om dagtilbud for børn.
Børnehaven er åben for alle uanset race, religion eller politisk anskuelse.
Det er børnehavens målsætning at samarbejde med børnenes forældre om at udføre pædagogisk arbejde, der positivt støtter børnenes udvikling både fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.
 
§ 3. Bestyrelse
Der nedsættes en institutionsbestyrelse, der fastlægger børnehavens værdigrundlag og har det overordnede pædagogiske, ledelsesmæssige og økonomiske ansvar.
Der nedsættes desuden en forældrebestyrelse, der fastsætter principper for institutionens daglige arbejde og for udnyttelsen af den tildelte budgetramme. Forældrebestyrelsen har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen. Der er udarbejdet særskilt vedtægt for forældrebestyrelsens arbejde. Forældrebestyrelsens vedtægter godkendes af institutionsbestyrelsen.
 
Institutionsbestyrelsen
Institutionsbestyrelsen har 3 til 5 medlemmer samt 1 suppleant, der alle udpeges af Pinsekirkens ledelse og godkendes på et menighedsmøde. Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer findes blandt Pinsekirkens medlemmer.
 
Udpegningen sker i marts måned for 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Suppleanten kan efter bestyrelsens beslutning deltage i institutionsbestyrelsens møder.
 
 
§ 4. Konstitution
Institutionsbestyrelsen konstituerer sig med formand på første møde efter udpegningen. Formanden skal være medlem af Pinsekirken i Esbjerg
 
Første møde ledes af det bestyrelsesmedlem blandt de af Pinsekirken udpegede, der har længst anciennitet som medlem af Pinsekirken i Esbjerg.
Børnehavens leder deltager i institutionsbestyrelsens møder uden stemmeret.
Ethvert nyt bestyrelsesmedlem underskriver børnehavens vedtægter samt erklæring om tavshedspligt.
 
 
 
 
 
 
§ 5. Institutionsbestyrelsens opgaver
Institutionsbestyrelsen har det overordnede økonomiske, pædagogiske og ledelsesmæssige ansvar for børnehavens virke.
Institutionsbestyrelsen fastlægger retningslinjer og anvisninger for børnehavens leder og fører tilsyn med at den daglige drift foregår i overensstemmelse med såvel børnehavens vedtægter og værdigrundlag som øvrige retningslinjer.
Institutionsbestyrelsen ansætter og afskediger børnehavens leder.
Institutionsbestyrelsen godkender diverse aftaler vedr. drift af institutionen.
Institutionsbestyrelsen godkender budgetter, der fremlægges af børnehavens leder og følger økonomien året igennem. Årsbudgetter skal altid godkendes på et menighedsmøde.
Institutionsbestyrelsen godkender forældrebestyrelsens vedtægter og arbejdsgrundlag i øvrigt.
Institutionsbestyrelsen godkender revisorpåtegnet årsregnskab og underskriver dette.
Institutionsbestyrelsen har ret til at få alle oplysninger vedrørende børnehavens drift, som de måtte ønske.
Institutionsbestyrelsen kan udarbejde årsberetning.
Institutionsbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til at arbejde med specifikke emner
 
 
§ 6. Institutionsbestyrelsens møder
Institutionsbestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 møder årligt. Ordinære bestyrelsesmøder fastlægges på det konstituerende møde for 2 år ad gangen.
Formanden udarbejder dagsorden og udsender den inkl. bilag til bestyrelsens medlemmer senest fem dage før mødets afholdelse, - gerne pr. mail. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest en uge før mødet. Der kan kun tages beslutning om punkter, der ikke på forhånd er sat på dagsordenen, såfremt alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer er enige herom.
 
Der kan indkaldes til ekstraordinært møde med kortere varsel. Det skal altid oplyses, hvad der er på dagsordenen.
 
Institutionsbestyrelsen kan invitere andre ressourcepersoner til at deltage i et eller flere bestyrelsesmøder uden stemmeret.
.
Formanden leder møderne. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden. Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at melde afbud, hvis de ikke kan deltage i et planlagt møde.
 
Institutionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 
Der tilstræbes enighed om beslutninger. Er afstemning nødvendig, træffes afgørelsen ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få afvigende mening i forhold til en beslutning ført kort til referat.
 
Referatet skal som minimum indeholde oplysninger om mødetid og sted, trufne beslutninger og fortegnelse over tilstedeværende/fraværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet må ikke bringes til andres viden, før det er godkendt af formanden. Referatet
udsendes pr. mail til bestyrelsens medlemmer. Såfremt der ikke er indkommet indsigelser i løbet af 3 dage efter afsendelsen, betragtes referatet som godkendt og kan
offentliggøres.
 
 
§ 7 Forpligtelser
Formanden tegner bestyrelsen. Formanden kan i konkrete situationer bemyndige et andet bestyrelsesmedlem til at repræsentere bestyrelsen i den konkrete sag.
 
Forpligtelse overfor tredjemand, herunder låntagning kræver underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Sådanne forpligtelser skal samtidig godkendes på et menighedsmøde i Pinsekirken, hvis de ikke er omfattet af årsbudgettet, som også skal godkendes på et menighedsmøde i Pinsekirken.
 
Årsregnskabet følger kalenderåret. Efter endt revision skal regnskabet forelægges til godkendelse på et menighedsmøde i Pinsekirken og fremsendes evt. til de relevante myndigheder.
 
Et medlem af børnehavens bestyrelse kan udelukkes fra bestyrelsen, hvis medlemmet ved ord eller handling skader børnehavens interesser eller anseelse. Udelukkelse skal godkendes af Pinsekirkens ledelse.
 
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller andre med tilknytning til Pinsekirkens Børnehave hæfter personligt økonomisk i forbindelse med børnehavens drift.
 
 
§ 8 Børnehavens drift
Børnehavens leder står under ansvar overfor bestyrelsen for den pædagogiske ledelse og for børnehavens daglige drift.
Lederen har ansvar for nedsættelse af forældrebestyrelsen efter de gældende regler.
Lederen har ansvaret for samarbejdet med forældrebestyrelsen efter de gældende vedtægter for forældrebestyrelsen.
Der udarbejdes pædagogiske læreplaner efter bestemmelserne i lovgivningen herom.
Et evt. overskud vil blive brugt til børnehavens videre drift og udvikling.
                     
 
§ 9 Børnehavens kapacitet, åbningstid m.m.
Børnehaven har 48 – 50 pladser til børn i alderen 2-5 (6) år (skolestart).
                      Børnehaven er åben mandag til torsdag mellem kl. 6.30 og kl. 17.00 samt fredag fra   
                      kl. 6.30 til kl. 16.00.
Vi har lukket: fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 24. december, 31. december og Grundlovsdag.
1. maj har vi åbent.
 
§ 10 Retningslinjer for optagelse af børn i Pinsekirkens Børnehave.
Børnehaven forsætter med sin egen venteliste, det er en forudsætning at børnene er opskrevet til en plads i kommunen, og har fået tilbudt en plads da kommunen har forsynings forpligtigelsen. Barnet skrives på venteliste med fødselsdatoen som opskrivningsdato. Kan opskrives fra fødslen. Der optages børn i institutionen i alderen 2 til 5 år. Dog satser vi på at børnene ved opstart er ca. 2 ½ år.
Har to børn samme fødselsdato, tilbydes pladsen til det barn, der har den største anciennitet. Pladsen skal tages når den er ledig og bekræftes senest 8 dage efter at tilbuddet er givet. Hvis forældrene siger nej tak til pladsen, og på et senere tidspunkt måtte ønske en plads, skal der indsendes en ny ansøgning. Når barnet optages i børnehaven, slettes det af kommunens venteliste. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel fra den 1 eller 15. udmeldelsen sker skriftligt til børnehaven.
 
I henhold til gældende lovgivning, kan Institutionen udmelde et barn, hvis forældrene ikke, efter modtagelse af hh. 1. og 2. rykker, har betalt forældrebetalingen.                                               
 
§ 11 Ophør
                      I tilfælde af ophør nedsættes et likvidationsudvalg bestående af bestyrelsens formand                      og en praktiserende advokat i Esbjerg. Likvidationsudvalget drager omsorg for, at                       alle aktiver realiseres bedst muligt, og at alle forpligtigelser indfries, i det omfang                      aktiverne rækker dertil. Et eventuelt overskud som følge af likvidationen tilfalder                       børne- og ungeafdelingen i Pinsekirken i Esbjerg.       
 
 
Ændring af vedtægter
 
Opstår der tvivl om fortolkningen af vedtægterne er formandens udlægning gældende indtil sagen er forelagt Pinsekirkens ledelse.
 
Ændring af ovenstående vedtægter skal godkendes på et menighedsmøde i Pinsekirken.
 
 
Vedtægter godkendt på menighedsmødet den    ____________________
 
 

 

 
Ledelsen for Pinsekirken i Esbjerg

 
Pinsekirkens Børnehave - Bjarkesgade 2 - 6700 Esbjerg - E-mail:helena@pinsekirkensbornehave.dk - Tlf. 7545 4989. Helena Mobil 40471971
Lav din egen hjemmeside med mono.net