APV for Pinsekirkens Børnehave

General information

APV 2019

1. Løft ved oprydning på legeplads:
Problem:
Har vi for mange cykler på legepladsen, kan cyklerne ikke være der. Og nogle personaler ligger cykler oven i hinanden. Når cyklerne skal fra hinanden igen, kan det være svært at få cyklerne fra hinanden. Det kan give skæve løft og ondt i ryggen som følge.
Løsning:
Rydde op i antallet af cykler. Aftale hvordan cyklerne skal stables.
Ansvarlig:
Helena Kjøller-Hansen
Frist: 1-5-2019
Status: Ikke løst.
Status 2020 marts: Problemmet er løst.

2. Kontakten med børnene:
Problem:
Personalet er udsat for smittefare fra børn fra nys, host, urin og afføring.
Løsning:
Vi har håndsprit på stuerne så vi kan desinficere hænder efter nys og efter vi har tørret næse på børn. Ved bleskift er vi opmærksom på at bruge handsker og spritte underlag af efter bleskift.
Vi har opmærkshed på at vaske hænder – både personale og børn.
Vi sørger for udluftning på stuerne.
Ansvarlig: Alle medarbejdere
Frist: 1-5-19
Status: ikke løst
Status marts 2020: Vi er meget opmærksomme på smittefare

3. Ude på legepladsen og inde på stuerne:
Problem:
I forbindelse med oprydning af legetøj oplever personalet nogen gange en fysisk belastning. Der er mange buk i ryggen og vi kravler ofte på knæene. Alle personaler oplever at oprydning af legetøj enten udendørs eller indendørs er en fysisk belastning.
Løsning:
Vi har stor fokus på at bruge kroppen rigtigt så vi ikke overbelaster kroppen. Det er vigtigt at få børnene til at hjælpe så vi er mange om oprydning og på den måde minimere antallet af buk og kravlen på gulvet. Endvidere vil vi drøfte på P-mødet hvordan vi passer på ps selv.
Ansvarlig: Alle medarbejdere
Frist: 1-5-19
Status: Ikke løst.

4. Psykiske/fysiske faktorer: sygdom:
Problem:
Vi har generelt et lavt sygefravær. Personalet har stor fokus på vigtigheden i at holde sig selv fit for fight. Vi har ikke et vikarbudget der dækker ind for sygdom og dette kan medføre øget timetal samt øget travlhed i børnehaven.
Løsning:
To nævner at psykisk arbejdsmiljø kan føre til sygemelding. En siger at fysisk arbejdsmiljø kan føre til sygemelding. Vi ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø ved at have fokus på arbejdsglæde. Vi skal have det godt og indimellem bilver vi forkælet. Vi får en fin julegave og andre overraskelser i løbet af året. Vi fejrer fødselsdage og giver gaver til hinanden. Det er vigtigt at vi ikke får syge børn i børnehaven – derfor har vi et tæt samarbejde med forældre og sender børn hjem der ikke er friske. Vi forebygger at vi selv bliver syge.
Ansvarlig: Ledelse og alle medarbejdere
Frist: 3-6-19
Status: Ikke løst.

5. Børnehaven:
Problem:
Antal syge dage. Antallet af sygedage som overstiger 10 dage eller 4 sygeperioder. Se retningslinjer i personalehåndbog.
Løsning:
Afholde sygeomsorgs samtale. Med leder og souschef og person.
Ansvarlig: Helena Kjøller Rasmussen
Frist: 3-6-19
Status: Ikke løst.

6. Løft og skub af tunge ting:
Problem:
Det kan være hårdt at skubbe sengevogn frem og tilbage. Det kan være hårdt at skubbe/trække klapvogn med børn/bøger til biblioteket. Det kan være hårdt at sætte stole op og ned fra bordet.
Løsning:
Fokus på vigtigheden af at løfte/skubbe rigtigt. At få vægten tæt ind på kroppen. Vi har haft et kursus i at bruge kroppen rigtigt i forbindelse med løft. Vi vil til personalemøde drøfte om det er vigtigt at skubbe sengevogn/klapvogn. Vi vil drøfte om der er tiltag der gør at det bliver lettere at skubbe ovennævnte.
Ansvarlig: Alle medarbejdere
Status: Ikke løst

7. Vores indeklima og støj:
Problem:
Vi oplever at der indimellem er træk fra døre og vinduer. Der er nogen gange dårlig lugt – bla. fra toilettet v. bleskift. Der er meget støj fra børnene – både på stuerne og i hallen. Alle beskriver dette som noget der generer i det daglige arbejde.
Løsning:
Det er vigtigt at få luftet ud for at sikre god indeklima. Vi tester i øjeblikket luftrenser for at se om det kan løse problemet. Vi har stor fokus på at få støj niveauet ned. Det gør vi ved selv at tale med almindelige stemmer – være gode rollemodeller for børnene. Vi deler børnene op i mindre grupper for at skabe ro for børnene. Vedr. træk fra vinduer/døre tager vi fat i ejer af huset for at sikre at det ikke trækker ind. Vi gør børnene opmærksomme på at tale med deres almindelige stemmer. Vi har stor opmærksomhed på at få mindre støj i børnehaven. Har brugt “øret” der lyser ved for høj decibel. Det er noget vi fortsat arbejder med.
Ansvarlig: Ledelse og alle medarbejdere
Status: Ikke løst.

8. På stuerne:
Problem:
Der er lys censor på stuerne som selv slukker. Der kan være lidt mørkt på grå dage.
Løsning:
Vi indstiller lys censor til selv at tænde ved mindre mørke.
Ansvarlig: Ledelse
Frist: 30-4-19
Status: Løst

9. Løft af børn:
Problem:
Vi kan have lyst til at løfte et barn. Når børnene bliver kede af det. Skal afleveres til os fra forældre. Ikke vil…
Løsning:
Oplyse personalet – kursus om rygproblemer i vores branche – tale om løsninger med at sætte sig ned –  både når børn bliver kede af det og skal afleveres af forældre.
Ansvarlig: Helena Kjøller Rasmussen
Frist: 1-5-19
Status: Løst

10. Psykiske faktorer, herunder mobning og konflikter, selvbestemmelse og udvikling:
Problem:
Vi oplever at der er stor tilfredshed og stor arbejdsglæde i børnehaven. Vi har dog erkendelse af at vi indimellem bliver presset og af både manglende tid og økonomi.
Løsning:
Vi er opmærksomme på at hjælpe hinanden. Vi har stor respekt for hinanden og vores forskelligheder. Alle har lige stor værdi selvom vi er forskellige. Det er vigtigt at, hvis vi oplever problemer at vi så taler med hinanden og ikke om hinanden. Vi tager de problemer op som kommer og taler pænt til hinanden og på den måde får en god start på dagen. Til medarbejdersamtalen en gang om året drøfter vi den enkeltes trivsel.
Ansvarlig: Ledelse og alle medarbejdere
Frist: 3-6-19
Status: Løst

11. Hylder i dukkekrogen op på depotet:
Problem:
Der kan være ting som vi ikke kan nå når vi står på gulvet fordi hylderne er så højt oppe for at udnytte pladsen.
Løsning:
Vi kan bruge en stige eller få hjælp af en kollega. Vi er opmærksomme på at hjælpe hinanden.
Ansvarlig: Alle medarbejdere
Status: Løst.

APV for Pinsekirkens Børnehave    – Handleplan nederst
Udarbejdet September 2015/2016 sluttet af.Følgende er en sammenskrivning af APV – spørgeskema, som 8 medarbejdere har svaret på. (7 pædagoger og 1 medhjælper for et år.)Oplæring, instruktion og tilsyn:Alle 8 medarbejder svarede ja til at det er klart hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere og hvad oplæring/instruktion omfatter.

Alle 8 medarbejder svarede ja til at det er klart for den nyansatte, hvilke opgaver han/hun kan/må udføre, så der  ikke opstår risiko for hans/hendes sikkerhed og sundhed.

Alle 8 medarbejder svarede ja til at de nyansatte får vejledning/instruktion i hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt.

Alle 8 medarbejder svarede ja til at der bliver ført tilsyn med om arbejdet bliver udført forsvarligt

7 medarbejder svarede ja til at medarbejderne får den vejledning/instruktion i hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller stoffer og materialer. 1 svarede: Ved ikke

4 medarbejder svarede ja til at det er klart for medarbejderne hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til fx hensyn til leveringstid, effektivitet, service og kvalitet. 4 svarede: Ved ikke/intet svar.

4 medarbejder svarede ja til at det er klar for medarbejderne hvad de skal gøre hvis der opstår uforudsete farer fx ved driftforstyrrelser. 4 svarede: Ved ikke/intet svar.

Støj:

Akustik/generende støj:
7 medarbejder svarede nej til at der mangler lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum. 1 svarede: Ved ikke

3 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er lokaler hvor lyden “runger”/giver let ekko: lyden i kælderen og giraffernes dukkekrog.
5 svarede nej.

Alle medarbejder svarede nej til at der er lokaler hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler.

1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er installationer, der støjer, så det generer medarbejder: Kopimaskinen på kontoret.
7 svarede nej.

2 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er generende støj fra personer, maskiner eller installationer: Meget larm når alle børn er på stuen.
6 svarede nej.

7 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er generende støj udefra. 1 svarede: Ved ikke.

Ergonomi:

Tunge løft:
3 ud af 8 medarbejder siger ja til at de bærer tunge børn, mens de går. 4 medarbejder svarede nej. 1 svarede: nogen gange.

1 ud af 8 mener at medarbejdere løfter mange børn i løbet af en arbejdsdag. 6 svarede nej. 1 svarede: nogen gange.

1 ud af 8 medarbejder mener at medarbejder løfter børn i dårlige arbejdsstillinger fx langt fra kroppen,  over skulderhøjde eller under knæhøjde. Resterende 7 svarede nej.

Tunge skub og træk:
2 ud af 8 medarbejder svarede ja til  at medarbejderne skal bruge mange kræfter til at trække/skubbe hjælpemidler: Indkøb med klapvogn og klapvogn på tur. 5 svarede nej og 1 svarede få gange.

1 ud af 8 medarbejder svarede  ja til at underlaget hvor medarbejderne skal trække / skubbe hjælpemidler, ujævnt, skråt, glat/ der er trin: Udenfor børnehaven. 6 svarede nej og 1 svarede få gange.

7 medarbejder svarede nej til at der er dårlige pladsforhold ved skub og træk. 1 svarede både ja og nej: Der er dårlig plads i cykelskuret.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at hjælpemidlet er defekt eller mangler vedligeholdelse: Dog er den ene klapvogn i knap så god stand.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at hjælpemidlet er udformet, så arbejdsstillingen bliver dårligt.

Arbejdsstillinger:
2 ud af 8 medarbejder svarede ja til at medarbejderne arbejder i ubekvemte arbejdsstillinger: Ja det gør vi tit men det er noget vi selv kan gøre noget ved! 5 svarede nej og 1 svarede: nogen gange.

2 ud af 8 svarede ja til  at medarbejderne arbejder med bøjet / vredet ryg / bøjet og vredet nakke: Til tider. 5 svarede nej og 1 svarede: nogen gange.

1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at medarbejderne arbejder med hænderne over skulderhøjde og med lange rækkeafstande: Få gange – ved ophængning af ting. Resterende 7 svarede nej.

6 ud af 8 svarede ja til at medarbejderne arbejder på hug, knælende eller knæliggende: i kælderen og ved bleskift i hallen. 2 medarbejder svarede nej.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at medarbejderne arbejder i samme stilling i lang tid.

1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er snævre arbejdsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden. Resterende 7 medarbejder svarede nej.

Indflydelse på og organisering af arbejdet:
1 ud af 8 medarbejder svarede: ? til at medarbejder mangler indflydelse på hvordan arbejdet med manuel håndtering af børn/hjælpemidler planlægges, tilrettelægges og udføres. De resterende 7 svarede nej

1 ud af 8 medarbejder svarede: måske til at medarbejderne mangler med smerter i fx muskler/led mulighed for at indgå i mindre belastede opgaver og funktioner. Resterende 7 svarede nej.

Hjælp og støtte:
1 ud af 8 medarbejder svarede: nogen gange til at medarbejderne mangler hjælp og støtte fra kollegaer og fra ledelsen så manuel håndtering af børn eller hjælpemidler kan foregå forsvarligt. De resterende 7 svarede nej.

Psykisk arbejdsmiljø:

Stor arbejdsmængde og modstridende krav:
2 ud af 8 svarede ja til at der er medarbejdere som konstant har en stor arbejdsmængde/som udsættes for stort tidspres: Indimellem er der tidspres ift. det man skal nå.
5 svarede nej og 1 svarede: ved ikke.

3 ud af 8 svarede ja til at det ofte sker at medarbejderne ikke når deres arbejdsopgaver: Nogen gange. Måske er nogen bagefter.
5 svarede nej.

1 ud af 8 svarede ja til at det er tit nødvendigt at medarbejderne arbejder over: Indimellem er det nødvendigt -specielt i ferier.
5 svarede nej. 2 svarede nogen gange/intet svar

En medarbejder skrev: “Det kan være svært at udføre sit arbejde tilfredsstillende når der mangles folk i huset. Vi bruger meget lidt vikar.”
“Stuen har 20 timer mindre pr. uge ift. da jeg blev ansat 1.5.2008 + et barn i overbelægning.”

Alle 8 medarbejder svarede nej til at der ofte bliver stillet modstridende krav til medarbejderne.

Ringe indflydelse på eget arbejde:
7 ud af 8 medarbejder svarede nej til at medarbejderne har ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde. 1 svarede: nogen gange.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at medarbejderne har ringe indflydelse på hvordan arbejdet udføres.

2 ud af 8 medarbejder svarede ja til at medarbejderne har ringe indflydelse på mængden af eget arbejde.
5 svarede nej og 1 svarede ved ikke.

1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at medarbejderne har ringe mulighed for at bestemme, hvornår der holdes pause: Ind imellem er det svært at få pause for børn der skal skiftes, drikke vand, trøstes osv.
6 svarede nej. 1 svarede nogen gange.

Høje følelsesmæssige krav:
2 ud af 8 svarede ja til at arbejdet bringer medarbejderne i følelsesmæssigt belastende situationer: Få gange.
6 svarede nej.

2 ud af 8 svarede ja til at arbejdet kræver at medarbejderne skjuler deres følelser.
5 svarede nej og 1 svarede nogen gange.

Manglende støtte fra kollegaer og ledelse:
6 ud af 8 svarede nej til at medarbejderne mangler hjælp og støtte fra kollegaer og fra ledelsen.
2 har svaret enten nogen gange eller intet svaret.

Vold, trusler og traumatiske hændelser:
Alle 8 medarbejder svarede nej til at der er arbejdsopgaver hvor der er en særlig fare for at medarbejder udsættes for/bliver vidne til alvorlige ulykker.

2 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der mangler beredskabsplan for hvordan vi håndtere alvorlige ulykker eller dødsfald, så det er klart for ledelse og medarbejdere, hvordan sådanne oplevelser skal håndteres i virksomheden: En skrev følgende kommentar: Manglende mulighed for at være hjemme flere dage efter dødsfald i familien eller måske skåne-arbejde de første dage. Det er svært at skulle være glad overfor forældre og børn, når der er kaos indvendigt.
6 svarede nej.

7 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er medarbejder der er udsatte for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra børn og forældre. 1 svarede ja.

6 ud  af 8 medarbejder svarede ja til at vi arbejder fysisk alene : fra kl 6.30-7.15, efter kl. 16.15-17.00, i ferier, på legeplads -første voksen på legepladsen.
2 svarede nej.

Indeklima:

Temperatur:
6 ud af 8 medarbejder svarede nej til at temperaturen i arbejdsrummet er højere end 25 C/lavere end 18 C ved normal udetemperatur. 2 svarede med ? : Det svinger ind i mellem fra at være koldt til at være varmt.

1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er gener pga. af træk: om vinteren.
7 svarede nej.

1 ud af 8 medarbejder svarede at der er kuldenedfald/kuldestråling: vinduer og døre. 1 svarede: ved ikke og 6 svarede nej.

4 ud af 8 medarbejder svarede nej til at temperaturen stiger i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen. De sidste 4 medarbejder svarede: intet svar eller ved ikke.

3 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er mere end 4 C forskel mellem gulv og hovedhøjde. Resten 5 svarede: nogen gange/ ved ikke/ intet svar.

Luftkvalitet:
3 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der ligger støv på vandrette flader. 5 svarede nej.
Alle 8 medarbejder svarede nej til at møbler og rod forhindrer en ordentlig rengøring.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at der er slidte gulvtæpper/lodne vægflader, fx med stof/mineraluld.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at der er generende lugt fra inventar/bygningen/omgivelserne.

2 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er større/flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation: På kontoret. 6 svarede nej.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at der er gener af tobaksrøg: har været cigaretskod i skaldespanden.

1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at en generende lugt bliver hængende i længere tid i rummet: Når der laves mad i køkkenet.
6 svarede nej og 1 svarede ved ikke.

2 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er så mange personer i rummet, at luften bliver dårligt (der lugter): Nogen gange, på kontoret. 6 svarede nej: men der bliver tæt.

Fugt og skimmelsvamp:
3 ud af 8 medarbejder svarede ja til at det sker at der siver vand ind gennem tag/vægge/gulv: Fra taget ude i hall’en.
5 svarede nej.

7 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft/vægge/gulv. 1 svarede :ved ikke.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at det ofte lugter muggent.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at der er synlig skimmelsvamp.

Lys:
2 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er lidt lys på arbejdspladserne: Automatisk lys, tænd/sluk -nogen gange slukker for tidligt. Ingen lys i indgang – sensor fungere dårligt på stuen, køkken, toiletter.
6 svarede nej.

1 mener det er irriterende at lyset slukkes automatisk flere gange især om morgen.
1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at lys blænder fra lysarmatur/vinduer:  Solen blænder ind i mellem fra det øverste vindue (ud mod legepladsen)
på Blækspruttestuen. 7 svarede nej.

6 ud af 8 medarbejder svarede nej til at vinduesarealet er mindre end ca. 10 pct. Af gulvarealet. 2 svarede: ved ikke.

Alle 8 medarbejder svarede nej til at der mangler udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor.

Biologi:

2 ud af 8 medarbejder svarede ja til at bhv mangler at få vurderet smitterisiciene for medarbejderne: lus? 4 svarede nej. 2 svarede med nogen gange eller ved ikke.

Risiko for ulykker:

Ulykker generelt:
1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er medarbejder, der ikke bruger de krævede personlige værnemidler.
6 svarede nej. 1 svarede: ved ikke.

7 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er sket ulykker uden at der er gjort meget for at for hindre, at det kan ske igen. 1 svarede: ved ikke.

7 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er medarbejder, der ikke er instrueret og oplært i det arbejde, de udfører. 1 svarede: ved ikke.

Manuel håndtering:
4 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er situationer hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen.
Resten 4 medarbejder svarede nej.

1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der mangler løfteredskaber ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk og skub: Når cykler med mere skal ind og ud af cykelskuret!
7 svarede nej.

Fald og snublen:
3 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er rod i form af legeværktøj, materialer, affald m.v., der ligger der’ hvor man skal færdes: Ja, legetøj på gulvet-er blevet bedre end sidste år.
5 svarede nej.

7 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er færdelsveje, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys.
1 svarede: ved ikke.

4 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er arbejdsforhold, der gør, ar medarbejderne har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag.
4 svarede nej.

4 ud af 8 medarbejder svarede ja til at der er glattte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker: På badeværelset + køkkenet.
4 svarede nej.

Hudbelastninger:

7 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er medarbejder der har vådt arbejde med direkte kontakt til huden over to timer dagligt.
1 svarede: Ved ikke.

Sygefravær:

6 ud af 8 medarbejder svarede nej til at der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær: Måske hvis der er for meget arbejds- /tidspres
2 svarede: Nogen gange: Der er blevet strammet meget op på dette punkt. Det bør dog være muligt at melde sig syg, når en nærmest familiemedlem er syg og der er dødsfald.

1 ud af 8 medarbejder svarede ja til at børnehaven kan ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes.
4 svarede nej.
3 svarede: Ved ikke/nogen gange/intet svar.

Handleplan for APV 2016

1. Fra februar til maj 2016 vil girafstuen arbejde på at opdele stuen i to grupper, når de nye børn kommer. Ansvarlig er stuens pædagoger.

2. Personalet er løbende blevet informeret af leder om at de ikke må løfte på børnene. De skal bruge de remedier der er sat til rådighed. Trappen til puslebordet hvor børnene skal kravle op.

3. Fra december 2015 prøver vi at bruge en lille bænk i kælderen, hvor den voksne kan sidde på imens han/hun hjælper de børn der har brug for hjælp med deres overtøj. Bænken er evt. løsningen på at personalet ikke arbejder knælende i kælderen. Vi bruger fortsat lav bænk i kælderen. Dec 2016.

4. Vi når ikke altid vores opgaver, når der er mangler folk i huset. Vi bruger vores to unge medarbejdere som vikar og andre udefra i mindre mængder. Vi er gået ned i arbejdstimer pr. uge, da vi har mange erfarne pædagoger. Vi arbejder på at få flere medhjælper ind i huset enten ved naturlig afgang eller ved at øge antallet af børn i børnehaven.
Dec. 2016. Løsningen med at få flere medhjælpere eller øge antallet af børn er mislykket. Deriomod har vi på personaleweekenden 2016 arbejdet med kerneværdi og hvilke opgaver vi ikke behøver at bruge tid på. Vi vil fortsat på personalemøder samlet prioritere hvad vi skal bruge tid på og hvad vi kan lade passere.

5. Støv på vandrette flader og hylder. Vi har påmindet personalet om at rydde vandrette flader for legetøj, pynteting m.m, så vil rengøringsfirmaet tørre af.
I efteråret 2016 skiftede vi rengøringsfirma, for at afhjælpe problemet.

6. Regn og dryp fra taget. Dette har kirken ordnet.

7. Ledelsen vil hurtigst muligt få sat en føler/sensor op på det lys, der tænder ved bevægelse. Det drejer sig om ude i entreen og ved vinkevinduerne i hallén. Lyset virker efter hensigten. Dec 2016.

8. Uhensigtmæssige vrid og drejninger i kroppen. Personalet skal være bedre til at passe på sig selv og gøre hinanden opmærksomme på forkerte eller uhensigtsmæssige vrid/løft. Vi har de midler, der skal være. Personalet er på et p-møde i december 2015 gjort opmærksom på dette.

9. Glat gulv i køkkenet ved opvaskemaskinen og på badeværelsesgulvet under sæbedispensere. Her har vi til p-møde i december 2015 gjort personalet opmæksom på at få tørret op på det våde og sæbefyldte gulv, når det forekommer.

10. Dødsfald i nærmeste familie. Personalet er blevet informeret om at vi følger overenskomst i forhold til rettigheder om fri ved dødsfald i nærmeste familie.

11. Sikkerhedsdatablad på vores kreative produkter f.eks. hvis et barn spiser vores lim, hvad gør vi så? Sikkerhedbladene vil stå i en synlig mappe på kontoret som personalet kan bruge hvis det bliver tilfældet. Personalet er informeret. Ledelsen vil i løbet af  forår/sommer 2016 få lavet denne mappe med sikkerhedsbladene i.
Mappen med sikkerhedsdatablade er udarbejdet og personalet er informeret om hvor mappen er placeret. Dec. 2016