APV for Pinsekirkens Børnehave

KONKLUSION APV 2022

Biologiske faktorer: smittefare

Ingen nævneværdige problemer, langt de fleste skriver at de er i nærkontakt med diverse kropsafsondringer så som snot, urin, afføring, nys, spyt mm men stort set alle tillægger det ikke den store betydning. Dog lægges der vægt på at have adgang til de nødvendige værnemidler såsom handsker, sprit, håndhygiejne mm.

Handleplan: Vi vil sørge for at personalet har adgang til nødvendige værnemidler såsom handsker og sprit.

 

Kemiske faktorer: farlige stoffer, materialer

Heller ikke her er der nævneværdige problemer. Stort set alle har den viden som de anser, er vigtigt.

Handleplan: vi skal fortsat holde os orienteret om det tekniske/kemiske arbejdsmiljø

 

Fysiske faktorer: materiel, arbejdsstillinger, løft, vrid

ca 5-6 ud af 7 siger at de løfter børn

6 ud af 7 læner sig ind over børn ved spisning eller aktiviteter

Alle siger at de løfter/skubber eller trækker barnevogne, krybber, klapvogne legeredskaber

5 ud af 7 siger de har tunge løft i hverdagen

Alle siger at de er velinformeret om rigtige arbejdsstillinger – 5 ud af 7 gør noget for at undgå fysiske belastninger

Vi har fortsat brug for opmærksomhed på løft i vores daginstitution. I forhold til løft af børn må det kun ske når der ikke er andre muligheder og det vil oftest kun være de små børn der er nødvendige at løfte. Dem der kan sidde uden bøjle, skal det og skal selv kravle op og ned ad stolen. Ligeså i pusle situation skal hæve/sænke bord benyttes eller trappestige for børnehavebørn. Ang. børn der sover i barnevogn tilrådes det at vi anskaffer stiger så børnene selv kan går op i og ned af barnevognen/krybben

Vi skal have styr på vores cykelskur så der ikke laves unødige løft/vrid i kampen på at få cykler ud eller ind. En hylde bliver lavet til de store scootere og cykler får en plads så de ikke vælter ind i hinanden. Der ryddes op i skuret og alle er ansvarlige for at holde det.

I vuggestuen skal vi have fokus på at komme ned til børnene så vi undgår alt for mange løft, men helt kan det ikke undgås.

Handleplan: Vi har øget opmærksomhed på løft. Vi må ikke løfte børnene, men i stedet være på gulvet med dem. Kun de mindste må løftes op og ned fra højstole. I puslesituation er det vigtigt at vi anvender de hjælpemidler der er til rådighed – hæve/sænkebord og stige. Børn der sover i barnevogn/krybber løftes op og ned. Vi henstiller til at de børn der selv kan gå frem og tilbage til soverummet gør det. Vi arbejder på at finde en løsning med en trappe der kan gøre det muligt for børnene selv at kravle op og ned ad Krybber/barnevogne. I cykelskuret er der etableret en hylde så scooter og andre små lette køretøjer kan stå på denne. Det betyder at der kan skabes mere plads til de resterende cykler som også lettere kan komme ud og ind i cykelskuret

 

Miljøfaktorer: indeklima og støj.

Stort set ingen føler sig generet af indeklimaet i institutionen. Dog har 6 ud af 7 svaret at der forekommer lugtgener i forbindelse med bleskift. 4 ud af 7 har sagt at der bliver meget varmt når solen skinner ind – her kan gardiner hjælpe

3 ud af 7 har sagt at de føler sig generet af støj i dagligdagen og 3 ud af 7 har sagt at de ikke føler sig generet af støjen. 5 ud af 7 mener ikke støjen påvirker dem fysisk. 3 ud af 7 siger at støjen ikke påvirker den psykisk og ligeledes siger 3 ud af 7 at den påvirker dem psykisk.

Her er altså noget vi skal være opmærksomme på. 6 ud af 7 siger at de gør noget for at forhindre støj og dårligt arbejdsklima. Vi må fortsætte med at være opmærksomme på at hjælpe børnene til at være mindre støjende – dele op i mindre grupper, bruge hele huset, alle rum også udenfor når det er muligt. Vi skal være opmærksomme på råb, løb rundt i huset uden formål.

En ønsker pauserum uden forældre og børn – men så kan det være svært at stå til rådighed!

Handleplan: blespandene skal skiftes hver dag til middag og ved lukketid, udluftning på varme dage og gardiner op de steder det er nødvendigt. Opdeling af børn i mindre grupper for at mindske støj, ligeledes skal vi fordele os i hele huset.

 

Psykiske faktorer: mobning og konflikter.

I det store hele har vi et godt psykisk arbejdsmiljø. Ingen oplever hverken selv at blive mobbet eller mobbe andre.

Alle giver udtryk for at få positiv respons fra kollegaer på deres arbejde og ligeså at ledelsen vil tage sig af evt. problemstillinger i huset. Stort set alle giver udtryk for at de gør noget for at forhindre dårligt arbejdsmiljø.

Handleplan: Ledelsen skal have fokus på medarbejdernes trivsel og vigtigt at få spurgt ind til hvordan man har de. Vigtigt at få nye medarbejder til at føle sig godt tilpas i arbejdsfællesskabet og godt at investere tid på nye medarbejder. Godt med sociale arrangementer i fritiden

 

Psykiske faktorer: konflikter, selvbestemmelse og udvikling.

Alle giver udtryk for at have indflydelse på arbejdet. Ligeså giver alle udtryk for at man går glad på arbejde, man får den nødvendige hjælp i hverdagen, man føler tryghed i ansættelsen og har mulighed for at udvikle sig fagligt. Alle føler en generel trivsel og alle gør en indsats for at sikre det psykiske arbejdsmiljø. 6 ud af 7 er selv aktive for at sikre arbejdsglæden i institutionen.

Handleplan: Vi skal sikre en fortsat generel trivsel og arbejdsglæde

 

Psykiske/fysiske faktorer: sygdom.

3 ud af 7 kan forestille sig psykiske faktorer der kan føre til en sygemelding hvorimod kun 1 ud af 7 kan forestille sig faktorer i det fysiske miljø vil medføre sygemelding.

Lidt bemærkelsesværdigt da der tidligere i undersøgelsen er blevet svaret at flere ser udfordringer i der fysiske arbejdsmiljø med løft, vrid mm. Men altså ikke noget der vil føre til sygemelding.

Tidligere ses også at der generelt er god psykisk trivsel på arbejdspladsen, men nu er der altså flere der tror at det er det psykiske arbejdsmiljø der vil kunne føre til en sygemelding.

4-5 ud af 7 føler sig indimellem stresset og mange nævner sygdom med underbemanding som årsag – ligeledes perioden med corona

5 ud af 7 mener der er situationer der tapper for energi men 6 ud 7 siger også at der er situationer der tilfører energi til arbejdet

Langt de fleste nævner at vi generelt er godt til at passe på hinanden og vi har det godt med hinanden. Der er en god omgangstone mellem de ansatte der er præget af ordentlighed, glæde og humor. Man snakker pænt til hinanden og er parat til at hjælpe hinanden.

Handleplan: Vi skal fortsat værne om de psykiske arbejdsmiljøer, have øje for hinanden. Vi skal være opmærksomme på sygemeldinger og hvad det skyldes. Vi skal have fokus på samarbejdet, omgangstonen mellem medarbejderne. Vigtigt at hjælpe hinanden med arbejdsopgaver