Persondata / deltidspladser

Pinsekirkens Børnehave

Retningslinjer for oprettelse af deltidspladser:

Forældre til børn i Pinsekirkens Børnehave kan søge om at få en deltidsplads. Pladsen er på 30 timer om ugen. DVS. 6 timer om dagen.
I Pinsekirkens børnehave er en deltidsplads fra 7:30 til 13:30.
Prisen er for et barn over 3 år 1.350 kr pr mdr.
Prisen er for et barn under 3 år 2.250 kr pr mdr.

Dagtilbudsloven 2018 siger at følgende skal opfyldes:
»§ 27 b. Forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-5, eller § 21, stk. 2 og 3, til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Forældres ansøgning om en deltidsplads indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidspladsen. Afgørelser om deltidspladser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Retten til deltidspladsen efter stk. 1 bortfalder, hvis fraværsperioden afbrydes eller fraværet på anden vis ophører. Forældre kan dog beholde deltidspladsen efter stk. 1, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed.
Stk. 3. Forældrene har pligt til at oplyse opholdskommunen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller fraværet på anden vis ophører, jf. stk. 4 og 6.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser efter stk. 1, for ansøgning om og ophør af deltidspladser i opholdskommunen og for forældrenes oplysningspligt efter stk. 3.
Stk. 5. Selvejende og udliciterede daginstitutioner og privat dagpleje med optagelseskompetence efter § 26, stk. 2, samt privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om ugen.
Stk. 6. Forældrenes ansøgning efter stk. 1, 3. pkt., om en deltidsplads i en privatinstitution eller et dagtilbud i en anden kommune skal indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær, jf. stk. 3, senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.
Stk. 7. Opholdskommunen skal varsle privatinstitutioner og institutionskommuner om kommunens afgørelse om tilskud til en deltidsplads efter stk. 1 i en privatinstitution og i et dagtilbud i en anden kommune og om afbrydelse eller ophør af fravær, jf. stk. 3, senest 1 måned før ændringen træder i kraft.

Persondata forordning:

Dataansvarlig:
Pinsekirkens Børnehave
Bjarkesgade 2,
6700  Esbjerg
CVR.nr. 32 51 71 88
www.pinsekirkensbornehave.dk
75 45 49 89
Helena Leder mobil 40 47 19 71
Helena@pinsekirkensbornehave.dk
Mona@pinsekirkensbornehave.dk
Den fælles dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger:
Helena Kjøller-Hansen. Leder i Pinsekirkens Børnehave:
Helena Leder mobil 40 47 19 71
Helena@pinsekirkensbornehave.dk
Formål (-ene)
Behandlingens eller behandlingernes formål.

A. Vi indskriver børn efter cpr.nr og forældres cpr nr.
Vi indskriver børn efter venteliste, som forældre selv afleverer på en blanket.
Venteliste blanketter bruges også ved indskrivning til plads og gemmes i 5 år. For at dokumentere vores indtægt. Formål med ansøgning om optagelse er at indskrive børn efter forældrenes ønske om at gå i vores børnehave. Ved indskrivning er formålet at videregive oplysninger til kommunen og administration af forældreopkrævning om at barnet går hos os.
B. journaler på børn er vores stamkort. Som indeholder forældres navn, telefon nr, adresse og derudover om vacinations programmet er fulgt.
Telefonliste over alle legekammerater i børnehaven udarbejdes en gang om året med en samtykkeerklæring. Kun ved samtykke erklæring er et barns oplysninger på listen og forældre får udleveret en telefonliste. Fornyes hvert år i april. Tidligere lister destrueres.
c. Personaleadministration.
Løn. Vi har en databehandler aftale med det selskab der laver løn. Vi sender løn oplysninger over sikker mail.
Ansættelseskontrakter. Gemmes i den periode personalet er ansat og 5 år efter. De er i aflåst skab hvor kun ledelsen(leder og Souschef) har nøgler til.
Arbejdsskader/ulykker. Oplysninger om arbejdsskader og arbejdsulykker på tidligere ansatte gemmer vi.
Telefonliste. Alle personaler giver samtykke til at stå på en liste. Telefonlisten hænger på opslagstavlen på kontoret og gives til hver enkelt medarbejder.
Medarbejderudviklingssamtaler. Gemmes i den periode personalet er ansat og 5 år efter. De er i aflåst skab hvor kun ledelsen (leder og Souschef) har nøgler til.
Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne.

  1. Børn som er indskrevet på venteliste eller til en plads i Børnehaven.
  2. Pårørende til børn der går i børnehaven.
  3. Ansøgere til job
  4. Ansatte
  5. Tidligere ansatte

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne.
Oplysninger, som behandles om de registrerede personer:
(afkrydses og beskrevet de typer af oplysninger, som er omfattet af behandlingsaktiviteterne)

Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling. Beskriv Persongruppe
Sociale forhold og kompetencer A
Diagnoser,DPU, Indstillinger A
Oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse, kursus, ansættelsesforhold til brug for administration, lønforhold, oplysninger af relevans for lønadministration og lønindeholdelse, ansøgning, sygefravær, arbejdskader/arbejdsulykker, personaleskema, personale afspadsering/ferie. D og E.
Vi gemmer oplysninger under ansættelse og 5 år efter. Derefter gemmer vi kun arbejdsulykker og arbejdsskade forhold.
Navn, adresse, telefonnummer A og B
Ansøgning til job kan indeholde både navn, telefon nummer, adresse, fødselsdato, info om kvalifikationer. C og D

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til.
Oplysninger om barn der er indskrevet (navn på barn, fødselsdato på barn, navn på forældre og fødselsdato, adresse) videregives til Sædding Revision og Esbjerg kommune(både dagtilbud og PPR- kun efter behov og med forældreunderskrift). Oplysninger om medicin som skal gives til barn gives til alle ansatte.
Oplysninger om ansatte gives videre til Sædding Revision og Danløn. Alle oplysninger som er nødvendige for at udbetale og administrere løn til de ansatte videregives.
Sletning
Oplysninger om børn og deres pårørende og ansatte slettes efter 5 år.
Sletning af sms som sendes til børnehaven slettes en gang hver måned.
Sletning af billeder på hjemmesiden sker en gang hvert år.
Sletning af billeder og tekst på blog sker efter 3-4 måneder.
Sletning af ansøgere til job sker efter 6 mdr.
Sletning af info som gives af forældre som alle ansatte skal se, slettes når info-bog er brugt på alle sider. Makuleres.
Sletning af info i kalender om arbejdstidsændringer, ferie, fødselsdage, sygdom og fridage/feriedage sker efter 5 år.
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Al materiale vedr. ansatte som er Fysisk materiale opbevares altid aflåst. Både i aflåst kontor og aflåst skab.
Al materiale vedr. ansatte som sendes via mail til løn administration sendes via sikker mail.
Al materiale vedr. børn som er fysisk materiale opbevares på et kontor som aflåses efter endt brug og kun de oplysninger som personalet behøver er i deres aflåste skab. De oplysninger som leder og souschef har er i deres aflåste skab.
Al materiale vedr. børn som sendes via mail til administration af forældreopkrævning sendes via sikker mail. Modtages fra Esbjerg kommune via virk.dk.
Sker der brud på data bliver de involverede personer informeret. Om hvad de forkerte personer har fået af oplysninger. Datatilsynet informeres om bruddet via virk.dk.
Anmeldelsen til datatilsynet sker, hvis bruddet indebærer en sandsynlig risiko for fysiske personers rettigheder er blevet brudt. Vurderes det at der ikke er en sådan risiko i tilknytning til bruddet, skal den enkelte organisation lave en intern dokumentation af bruddet.
Involverede personer underrettes hvis cpr.nr. og bank konti hackes.
Sker der tyveri af en computer så gælder samme regler som ovenfor.

Til forældre – samtykkeerklæring – forældre har underskrevet.
Kære forældre
Efter at den nye lovgivning er trådt i kraft d. 25-5-18 må vi ændre på lidt praksis.
At passe på jeres data og sikre at kun de rigtige personer kan få fat i jeres data. Det har altid været vigtig for os. Vi har beskrevet hvordan vi passer på jeres data. Dette kan læses på vores hjemmeside. Her beskriver vi hvor tit vi skifter billeder både på hjemmeside og blog.
Foto
Alle forældre har sagt ja til at deres barns billede må bruges på vores hjemmeside. Derudover bruger vi også mange billeder på bloggen. Billederne bliver også givet som gave på et USB-stik til alle børn når de stopper. Kun de billeder hvor de selv er med på. Men da der tit er mange børn på et billede, kommer billedet af dit barn også hjem til kammeraterne.
Legekammeratsskabsliste.
Vi ønsker fortsat at lave en liste over alle legekammerater i Børnehaven. Kun de børn/forældre der giver samtykke kan stå på listen. De forældre får en liste med hjem og skal efter et år makulere listen. Vi ud arbejder en ny hvert år.

Helbreds oplysninger om de enkelte børn kræver at vi har samtykke til at vi må gemme dem. Så har dit barn haft feberkramper og vi derfor har en stikpille hængende i børnehaven, skal vi have samtykke fra jer forældre. Gælder alt vedr. et barns helbred.
Samtykke kan altid trækkes tilbage. Vi vil slette alle billeder af jeres barn både på hjemmeside og blog. Alle billeder kan fjernes fra USB-stik til kammerater.