Vedtægter

Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue i Esbjerg, cvr nr. 32 51 71 88

§ 1. Forankring
Den Selvejende privatinstitution ”Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue” drives i henhold til dagtilbudsloven og godkendt som Privatinstitution af Esbjerg kommune.

Den Selvejende privatinstitutions navn er ”Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue”, og den har hjemsted i Esbjerg Kommune, Beliggende Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg.

”Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue” er tilknyttet Pinsekirken i Esbjerg, Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg.

§ 2. Formål og Målgruppe
Formålet med institutionen er som ”non-profit-institution” at drive institution med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn. Fortælling af Bibelhistorie indgår som en del af hverdagen. Institutionen drives i henhold til Dagtilbudsloven.
Institutionen er åben for alle uanset race, religion eller politisk anskuelse.
Det er institutionens målsætning at samarbejde med børnenes forældre om at støtte børnenes udvikling både kognitivt, fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.
Børn kan optages i institutionen fra 0 år til skolestart.

§ 3. Bestyrelse – Ejerbestyrelse og Forældrebestyrelse
Der nedsættes en ejerbestyrelse, der fastlægger institutionens værdigrundlag og har det overordnede pædagogiske, ledelsesmæssige og økonomiske ansvar.
Der nedsættes desuden en forældrebestyrelse, der fastsætter principper for institutionens daglige arbejde og for udnyttelsen af den tildelte budgetramme. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og deltagelsesret i forbindelse med ansættelse af personale i institutionen. Der er udarbejdet særskilt vedtægt for forældrebestyrelsens arbejde. Forældrebestyrelsens vedtægter godkendes af ejerbestyrelsen.

Ejerbestyrelsen
Ejerbestyrelsen har 3 til 5 medlemmer samt 1 suppleant, der alle udpeges af Pinsekirkens ledelse og godkendes på et menighedsmøde. Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer findes blandt Pinsekirkens medlemmer.

Udpegningen sker i marts måned for 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Suppleanten kan efter bestyrelsens beslutning deltage i Ejerbestyrelsens møder.

§ 4. Konstitution
Ejerbestyrelsen konstituerer sig med formand på første møde efter udpegningen. Formanden skal være medlem af Pinsekirken i Esbjerg

Første møde ledes af det bestyrelsesmedlem blandt de af Pinsekirken udpegede, der har længst anciennitet som medlem af Pinsekirken i Esbjerg.
Institutionens leder deltager i Ejerbestyrelsens møder uden stemmeret.
Ethvert nyt bestyrelsesmedlem underskriver institutionen vedtægter samt erklæring om tavshedspligt.

§ 5. Ejerbestyrelsens opgaver
Ejerbestyrelsen har det overordnede økonomiske, pædagogiske og ledelsesmæssige ansvar for institutionens virke.
Ejerbestyrelsen fastlægger retningslinjer og anvisninger for institutionens leder og fører tilsyn med at den daglige drift foregår i overensstemmelse med såvel institutionens vedtægter og værdigrundlag som øvrige retningslinjer.
Ejerbestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og deltagelsesret i forbindelse med ansættelse af fast personale/leder. Institutionens ejerbestyrelse har det overordnede ansvar for fastansættelse af personale.
Ejerbestyrelsen godkender diverse aftaler vedr. drift af institutionen.
Ejerbestyrelsen godkender budgetter, der fremlægges af institutionens leder og følger økonomien året igennem. Årsbudgetter skal altid godkendes på et menighedsmøde.
Ejerbestyrelsen godkender forældrebestyrelsens vedtægter og arbejdsgrundlag i øvrigt.
Ejerbestyrelsen godkender revisorpåtegnet årsregnskab og underskriver dette.
Ejerbestyrelsen har ret til at få alle oplysninger vedrørende institutionens drift, som de måtte ønske.
Ejerbestyrelsen kan udarbejde årsberetning.
Ejerbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til at arbejde med specifikke emner.

§ 6. Ejerbestyrelsens møder
Ejerbestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 møder årligt. Ordinære bestyrelsesmøder fastlægges på det konstituerende møde for 2 år ad gangen.
Formanden udarbejder dagsorden og udsender den inkl. bilag til bestyrelsens medlemmer senest fem dage før mødets afholdelse, – gerne pr. mail. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest en uge før mødet. Der kan kun tages beslutning om punkter, der ikke på forhånd er sat på dagsordenen, såfremt alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Der kan indkaldes til ekstraordinært møde med kortere varsel. Det skal altid oplyses, hvad der er på dagsordenen.

Ejerbestyrelsen kan invitere andre ressourcepersoner til at deltage i et eller flere bestyrelsesmøder uden stemmeret.
.
Formanden leder møderne. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden. Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at melde afbud, hvis de ikke kan deltage i et planlagt møde.

Ejerbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Der tilstræbes enighed om beslutninger. Er afstemning nødvendig, træffes afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få afvigende mening i forhold til en beslutning ført kort til referat.

Referatet skal som minimum indeholde oplysninger om mødetid og sted, trufne beslutninger og fortegnelse over tilstedeværende/fraværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet må ikke bringes til andres viden, før det er godkendt af formanden. Referatet
udsendes pr. mail til bestyrelsens medlemmer. Såfremt der ikke er indkommet indsigelser i løbet af 3 dage efter afsendelsen, betragtes referatet som godkendt og kan
offentliggøres.

§ 7 Forpligtelser
Formanden tegner bestyrelsen. Formanden kan i konkrete situationer bemyndige et andet bestyrelsesmedlem til at repræsentere bestyrelsen i den konkrete sag.

Forpligtelse overfor tredjemand, herunder låntagning kræver underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Sådanne forpligtelser skal samtidig godkendes på et menighedsmøde i Pinsekirken, hvis de ikke er omfattet af årsbudgettet, som også skal godkendes på et menighedsmøde i Pinsekirken.

Årsregnskabet følger kalenderåret. Efter endt revision skal regnskabet forelægges til godkendelse på et menighedsmøde i Pinsekirken og fremsendes evt. til de relevante myndigheder.

Et medlem af institutionens bestyrelse kan udelukkes fra bestyrelsen, hvis medlemmet ved ord eller handling skader institutionens interesser eller anseelse. Udelukkelse skal godkendes af Pinsekirkens ledelse.

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller andre med tilknytning til institutionen hæfter personligt økonomisk i forbindelse med institutionens drift.

§ 8 Den ledelsesmæssige konstruktion og anvendelse af overskud
Institutionens leder står under ansvar overfor bestyrelsen for den pædagogiske ledelse og for institutionens daglige drift.
Lederen har ansvar for nedsættelse af forældrebestyrelsen efter de gældende regler.
Lederen har ansvaret for samarbejdet med forældrebestyrelsen efter de gældende vedtægter for forældrebestyrelsen.
Der udarbejdes pædagogiske læreplaner efter bestemmelserne i lovgivningen herom.
Et evt. overskud vil blive brugt til institutionens videre drift og udvikling.

§ 9 Kapacitet, åbningstid og lokalefaciliteter m.m.
Institutionen har 71 pladser til børn i alderen 0 år til skolestart.
Børnehaven har 48 pladser. Fordelt med 40 pladser fra 3 år til skolestart og 8 pladser for 2 – årige.
Vuggestuen har 23 pladser fra 0 år til 2 – årige.
Institutionens åbningstid på 52 timer om ugen offentliggøres på hjemmesiden.
Vi har lukket: 24. december og Grundlovsdag.
Institutionen har lokaler i bygningen og i pavillon.

§ 10 Optagelseskriterier og udmeldelsesregler
Institutionen har sin egen venteliste, Barnet skrives på venteliste med opskrivningsdato som anciennitet. Kan opskrives fra fødslen. Der optages børn i institutionen i alderen 0 år til skolestart.
Pladsen skal tages når den er ledig og bekræftes senest 8 dage efter at tilbuddet er givet. Hvis forældrene siger nej tak til pladsen, og på et senere tidspunkt måtte ønske en plads, skal der indsendes en ny ansøgning. Når barnet optages i institutionen, fremsendes indmeldelsen til Esbjerg Kommune. Søskende har fordel.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel fra d. 1. eller 15. Udmeldelsen sker skriftligt til institutionen.

I henhold til gældende lovgivning, kan institutionen udmelde et barn, hvis forældrene ikke, efter modtagelse af hh. 1. og 2. rykker, har betalt forældrebetalingen med en måneds varsel.

Der kan dog for at opretholde institutionens drift så optimal som muligt, blive fraveget fra ventelisteancienniteten.

Forældrene har ret til deltidspladser og kombinationstilbud, jævnfør dagtilbudsloven §27b og 85a. Vi offentliggør retningslinjer på hjemmesiden.

§ 11 Ophør
I tilfælde af ophør nedsættes et likvidationsudvalg bestående af bestyrelsens formand og en praktiserende advokat i Esbjerg. Likvidationsudvalget drager omsorg for, at alle aktiver realiseres bedst muligt, og at alle forpligtigelser indfries, i det omfang aktiverne rækker dertil. Et eventuelt overskud som følge af likvidationen tilfalder børne- og ungeafdelingen i Pinsekirken i Esbjerg.

Ændring af vedtægter

Opstår der tvivl om fortolkningen af vedtægterne er formandens udlægning gældende indtil sagen er forelagt Pinsekirkens ledelse.

Ændring af ovenstående vedtægter skal godkendes på et menighedsmøde i Pinsekirken og godkendes af Esbjerg Kommune – Byrådet.

Vedtægter godkendt på menighedsmødet d.

Ledelsen for Pinsekirken i Esbjerg

Sam Michaelsen____________________________________

Bent Laadal-Madsen_________________________________

Merete Luthje______________________________________

Ledelsen for Pinsekirkens Børnehave og Vuggestue

Helena Kjøller Rasmussen, Leder____________________________________

Rolf Rasmussen, formand for Ejerbestyrelsen___________________________

Bent Laadal-Madsen, medlem for Ejerbestyrelsen________________________

Charlotte Olin Olsen medlem af Ejerbestyrelsen_________________________

Sam Michaelsen medlem af Ejerbestyrelsen____________________________

Martin Staal medlem af Ejerbestyrelsen________________________________

§ 1 Forældrebestyrelsens formål er at udvikle og støtte Institutionens ledelse,
så Institutionen bliver en udviklende Institution både for ledelsen, personalet og børnene med forældrene.
§ 2 Forældrebestyrelsen er forpligtet på at arbejde ud fra Institutionens vedtægter.
§ 3 Forældrebestyrelsen står til ansvar overfor Institutionens ejerbestyrelsen, som bliver valgt af ejeren, Pinsekirken.
§ 4 Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens arbejde og budgetramme. Forældrebestyrelsen indstiller til institutionens ejerbestyrelse at godkende budget, årsregnskab og driftsaftaler. Forældrebestyrelsen kan udarbejde årsberetning og nedsætte udvalg til at arbejde med specifikke emner. Forældrebestyrelsen har ret til at få oplysninger vedr. Institutionens drift.
Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem, inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan samt i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidsliv og skole.
§ 5 Forældrebestyrelsen har indstillingsret og deltagelsesret i forbindelse med ansættelse af fast personale/leder. Institutionens ejerbestyrelse har det overordnede ansvar for fastansættelse af personale.
§ 6 Forældrebestyrelsen består af 3 forældrevalgt repræsentanter. De bliver valgt på det årlige forældremøde. Alle forældre der har børn i institutionen kan opstille. Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde og senest en måned efter valget. Formand og næstformand for forældrebestyrelsen vælges blandt forældrerepræsentanterne af forældrebestyrelsen.
§ 7 Forældrebestyrelsen har 4 årlige møder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Dagsorden udfærdiges af formand i samarbejde med lederen. Formand eller leder kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde efter behov. Det skal altid oplyses, hvad der er på dagsorden.
§ 8 Forældrebestyrelsen består af de 3 forældrevalgte medlemmer og en medarbejderrepræsentant og lederen. Alle 5 har stemmeret.
§ 9 Lederen står under ansvar overfor forældrebestyrelsen vedr. den pædagogiske ledelse og for institutionens daglige drift.
Vedtaget af Ejerbestyrelsen d.
Rolf Rasmussen, formand for Ejerbestyrelsen___________________________
Bent Laadal-Madsen, medlem for Ejerbestyrelsen________________________
Charlotte Olin Olsen medlem af Ejerbestyrelsen_________________________
Sam Michaelsen medlem af Ejerbestyrelsen____________________________
Martin Staal medlem af Ejerbestyrelsen________________________________