Stuerne

General information
Børnemiljøvurderingen er udfyldt af:
Majbritt Schmidt, souschef og pædagog i børnehaven og i samråd med Helena Kjøller Rasmussen, Leder i børnehaven.
Fysiske/æstetiske børnemiljø
Godt Mindre godt Dårligt
Fremstår børnehaven imødekommende for både børn og voksne?
Godt
Kommentar: Børnehaven er velholdt, gode og rummelige lokaler. Huset er let overskueligt og nemt at finde rundt i. På de døre som børnene bruger er der påsat “hænder” og “skinner” som gør at børnene ikke får fingrene i klemme.
Godt.
Er der noget der kendetegner din/jeres børnehave, som børnene husker efter første besøg?
Godt
Kommentar: Det børnene husker efter første forsøg er hall’en, legehuset og læseøen. Det er et lyst rum med højt til loftet.
Hvordan er lys – og lydforholdene i børnehaven?
Kommentar: Støj er lav. Vi har god lys fra de store ovenlys vinduer.
Godt.
Har børnene indflydelse på udsmykningen?
Godt.
Kommentar: På stuerne er det børnene der laver udsmykningen. I hall’en laves “udsmykning” af kirken og ledelse.
Er udsmykningen i børnehøjde?
Dårligt.
Kommentar: Noget udsmykning er i børnehøjde, men pga. inventar, hænger noget af det højere.
Arbejdes der med børnenes opfattelse af, hvad der er smukt og kønt?
Godt
Samlet – andet
Stuerne
Hvordan er grupperummene indrettet med særlig henblik på møbler, vedligehold, rengøring, orden?
Godt
Lyd og lys ?
Godt
Kommentar: Under bordene hvor vi spiser, er der plader som kan tørres af. Vi har gulvtæppe på, for at reducere støjen.For at reducere støv bliver gulvtæppet renset en gang om året. Rengøring er løbende under evaluering. Ovenlysvinduerne giver god lys til stuen.
Stuernes størrelse og indretning?
Godt
Kommentar: Stuernes størrelser er god.
Skaber rummet mulighed for aktiviteter i mindre grupper?
Mindre godt
Kommentar: Stuerne er indrettet så der er små pladser til at lege på uden at børnene bliver forstyrret af dem der går igennem rummet.
Er vinduerne placeret, så børnene kan se ud?
Mindre godt
Kommentar: På blækstuen kan de se ud. På Haletudser og frøer stuen tager børnene tit en stol hen til vinduet for at se ud. I hall’en er vinke-vinduet så alle kan se ud.
Hygiejne i forbindelse med spisning/aktivitet?
Godt
Kommentar: Vi har i nogle år haft fokus på at børnene lærer vigtigheden af at vaske hænder. Vi tager det jævnligt op på vores samlinger med børnene og er med dem ved håndvaskene for at guide dem til god hånd-vaskeri. Vi vil fortsat arbejde med det, så helst alle børn vasker hænder inden frokost, frugt og efter toiletbesøg.
Samlet – Andet
Garderobe
Hvordan er garderoben for børnene? Kan de nå alting selv?
Godt
Kommentar: For 14 af de yngste børn, kan de ikke selv nå deres kasser med skiftetøj. For de øvrige børn gælder det, at de kan nå alt i deres kasser. Derudover har alle børn en kasse/ skuffe på stuen, som de kan nå.
Er der plads nok til selv at kunne tage tøj af og på?
Godt
Er hygiejne forholdene i orden?
Godt
Hvordan er oprydningen og ordnen i garderoben?
Mindre godt
Kommentar: For de yngste børn er den god. I kælderen kan det variere. Nogle dage hvor vejret har været dårligt og børnene er blevet meget våde fra inderst til yderst og hvor meget af deres tøj skal skiftes, kan det  være kaotisk inden en voksen er med i styringen og hjælpe børnene med at få tøjet lagt på plads og i poser osv.
Samlet – Andet
Toilet 
Er der i indretningen taget højde for børnenes alder og højde?
Mindre godt
Kommentar: For de yngste er det nødvendigt at bruge skamler for at nå op til vask og toilet.
Er hygiejneforholdene i orden?
Godt
Kommentar: Toiletterne bliver desinficeret to gange om dagen. Er det nødvendigt gør vi det også midt på formiddagen.Puslebordet bliver tørret af med desinficerede servietter efter  bleskift.
Er der tryghedsskabende pusleforhold?
Godt
Kommentar: Personalet oplever, at på puslebordet har barnet en voksen helt for sig selv. Det giver stor tryghed og åbenhed for barnet.
Er det forskellige højder på toiletterne?
Mindre godt
Kommentar: Nej, vi har ikke forskellige højder, men vi benytter skamler og potter, så alle kan nå.
Er der mulighed for, at alle børn selv kan nå håndvaskene, sæbe og aftørringsservietter?
Mindre godt
Kommentar: For de yngste skal de bruge skamler for at nå sæbe, håndvask og aftørringsservietter.
Er der mulighed for at lukke dørene, når barnet er på toilet?
Godt
Samlet – Andet
Køkken
Er der mulighed for at børnene kan deltage i madlavning?
Mindre godt
Kommentar: Vi har et lavt bord i køkkenet. Vi bruger lige så tit, at børnene tager en skammel hen til det almindelige køkkenbord. Når flere børn skal deltage, tager vi det med ind på stuerne.
Er der særlige køkkenborde, hvor børnene kan arbejde?
Godt
Tages der højde for at køkkenet også er et aktivitetsrum for børnene?
Mindre godt
Kommentar: Vi benytter ikke køkkenet som aktivitetsrum. Der benytter vi stuerne.
Appellerer farve, udsmykning og indretning til aktiviteter?
Mindre godt
Psykisk børnemiljø 
Hvordan er atmosfæren i børnehaven?
Godt
Kommentar: Her er en hjemlig atmosfære. 84% af de ældste børn siger, at det er rart at være i børnehaven.
Godt
Hvordan oplever barnet/børnene tryghed?
Godt
Kommentar: 76% af de ældste børn siger, at de voksne er søde ved børnene. Børnene kender alle de voksne i huset og bliver derfor ikke mødt af voksne, der ikke kender dem.
Hvordan er omsorgen for det enkelte barn og for hinanden?
Godt
Hvordan er sprogbruget?
Godt
Kommentar: Vi har i perioder hvor de voksne måtte tale med børnene om, hvad der lyder pænt. De voksne i børnehaven (som er forbilleder) har et pænt sprogbrug.
Hvordan accepterer og respekterer børnene hinanden? (herunder mobning)
Mindre godt
Kommentar: Vi oplever ofte at børnene vil holde andre væk fra deres legekammerat/leg. Vi har haft fokus på dette område de seneste år – bl.a. med emneuger om mobning og være gode venner samt snakket med børnene til samlinger, skolegruppen omkring at kigge på hinandens ansigt – er han/hun glad, ked af det, eller vred når du gør sådan? Vi har brugt materialer fra “Fri for mobberi”.
Hvordan er kontakten barn/voksen?
Godt
Kommentar: 76% af de ældste børn siger, at de voksne er søde ved børnene. Vi har en anerkendende tone.
Hvordan respekterer man børn fra forskellige nationaliteter?
Godt
Kommentar: Vi oplever ikke et skel.
Hvordan respekterer man børn med handicaps?
Godt
Kommentar: Vi har ingen børn med handicaps i vores børnehave. Derfor er det ikke en problematik børnene oplever i hverdagen.
Hvordan er børnenes medbestemmelse?
Mindre godt
Kommentar: De voksne bestemmer det meste men er gode lyttere til hvad det er børnene har lyst til og ideer til. Når barnet/børnene kommer med en ide’ eller et forslag, forsøger vi ind i mellem, at udfører ideen så den passer til gruppen.
Samlet – Andet
Legeplads og ude arealer
Hvordan er legepladsen indrettet?
Godt
Kommentar: Vi har cykelstier, fugleredegynge, karrusel, rutschebane, vippedyr, gemme steder, græs til boldspil, legehuse, stor sandkasse, bålplads, høj bakke, gynger, snittehytte til træ – aktiviteter osv.
Er der mulighed for sanseoplevelser?
Godt
Har børnene mulighed for at sætte sit præg på legepladsen?
Godt
Kommentar: Vi har mange ting i skuret og i store kasse, som de kan lege med, hvor de vil.
Er legepladsen handicap venlig?
Mindre godt
Kommentar: Vi har ingen børn med handicaps i vores børnehave.
Indbyder legepladsen til legeaktiviteter?
Godt
Kommentar: Legepladsen indbyder til mange forskellige aktiviteter. Vi har buske og træer, karrusel, et sandkasse område med legetårne og rutschebaner, fugleredegynge og legehuse som er populære steder for børnene at lege.
Er legepladsen bygget spændende og inspirerende?
Godt
Er der mulighed for skygge på de udendørs arealer?
Godt
Kommentar: Der er blevet flere steder på legepladsen det sidste års tid, hvor børnene kan lege i skyggen. Vi har sat sejl op over et stykke af vores sandkasseområde. Ved vores snittehytte har vi fået hængt et sejl op, hvor borde/bænke står.
Vi arbejder på at få sat endnu et sejl op over ved sandkasse området hvor kasserne til sandlegetøj står.
Giver legepladsen mulighed for leg i mindre grupper?
Godt
Kommentar: Vi har flere steder, hvor der er leg i mindre grupper. Et indhak i vores buske, træerne, legehusene, bålstedsområdet, og snittehytten.
Er børnene ude hver dag?
Godt
Kommentar: Alle børn er ude hver dag over middag. Vi har nogle børn der sover til middag og de er oftes ude om formiddagen. På grund af aktiviteter, kan der være dage, hvor de ikke er ude.
Hvordan er tilsynet?
Dagligt
Godt
Kommentar: Det varetages af to voksne, som har ansvaret for legepladsen.
Årligt
Godt
Kommentar: Det varetages af Leder og bestyrelsen.
Er der ekstern bistand i forhold til tilsyn og renovering?
Godt
Kommentar: Vi har i sommeren 2013 haft ekstern tilsyn. Rapport kan læses. Vi arbejder løbende på at renoverer og vedligeholde alle legeredskaber.
Samlet – Andet: 84% af de ældste børn kan lide at være ude på legepladsen.
Børnemiljøvurdering Pinsekirkens børnehave, Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg.
Beskrivelse/omfang og løsningsmuligheder:
Vi skal være meget opmærksomme på, at alle børn får vasket hænder.
Oprydning i garderoberne/på gulvet i kælderen.
Et stort firkantet sejl op ved legetøjskasserne i sandkassen.
Være opmærksomme og fokus på drilleri/mobning blandt børnene.
Børneinterview med en gruppe børn i alderen 4 år
I arbejdet med børnemiljøvurdering har jeg valgt at inddrage børnene og deres udsagn om hvordan det er at være barn i Pinsekirkens børnehave. Jeg var nysgerrig for at høre, se og bruge tid sammen med børnene hvad de kan lide at lege med, hvor de elsker at lege og hvad der gør dem mest glade – både indenfor og udenfor.
Jeg har både lavet et talende spørgeskema på computeren med de ældste børn og lavet et børneinterview med de 4 årige børn.
Til børneinterview samlede jeg to-tre børn  af gangen og lavede et lille interview med dem. Jeg valgte drenge og piger på 4 år. De har gået i børnehaven i mere end et år og har stadig et år tilbage her. De har legerelationer, erfaringer og kender børnehaven rigtig godt.
Jeg valgte denne måde for at få en indsigt i hvad det er, der gør børnehaven til et sjovt, læring, udviklende sted af være hver eneste dag. Hvor er det vi som voksne skal have ekstra fokus på legetøj, legeredskaber, være gode venner, og hvordan synes børnene børnehaven skulle se ud.
Jeg bruger:
Børneinterview
Fotografier, der er taget af børn eller af barnet og han/hendes yndlingssted/yndlingslegetøj.
Børneinterview:
Hvor kan du bedst lide at lege?
Stuerne nævnes, dukkekrogen, sofaen og vores mange kvm legeplads.
Hvad kan du bedst lide at lege med?
Indenfor: Barbier, pony heste, perleplade, ridder, lego, farveblyanter.
Udenfor: spand, skovl, pinde (der bruges i leg som kniv/pistol/sværd), sand, gyngerne, karussellen, i legehuset, under rutschebanen.
Hvad kan du bedst lide at lege i børnehaven? Din yndlingsleg?
Lege med barbiedukker, tegne, far-mor-børn, perleplade, superhelte, lege med ridder og ridderborgen, karrusellen på vores legeplads, lege på jordhøjen på legepladsen og lege Kaptajn Klo.
Hvad gør dig glad, når du er i børnehaven?
At få kram, venner og veninder, når nogle kilder en, gode venner i hele verden, kører på løbehjul på legepladsen.
Hvis du havde en tryllestav, hvordan skulle børnehaven så se ud?
To piger sad og drømte sammen:
Der skal være prinsesser, sagde den ene og jeg skal være dronning. Børnehaven var et slot med et smuk badeværelse, neglelak og et køleskab der glimter. Der var smukke kjoler og soldater og Preben er kongen (Preben er børnenes pædagog)
Andre sagde: Blomster og sol, ny legeplads – en større en´, højt slot som er lyserødt og guld over alt.
Hvad ville du trylle væk?
Det ved jeg ikke, sagde en pige, Hall’en skulle trylles væk og om til det Gud har gjort-Gud tror på os, sagde en dreng. At vi ikke fik at vide, at vi selv skal tage tøj på og at ingen bliver kede af det og så skulle fodboldbanen væk.
  

En pige synes at det bedste er karussellen.

En dreng foretrækker at lege i jordhøjen, hvor han leger Kaptajn Klo.

Far-mor-børn i legehuset er et af favorit stederne.
Indhak i buskene, hvor der plukkes bær, blomster og blade.
Barbiedukker og ponyheste er yndlings- legetøjet for rigtig mange piger.
Sofaen er et godt sted sammen med sin veninde og læse en bog sammen.
  
“Jeg kan godt li’ at lave perleplader!”
“Dette er mit yndlings legetøj – bygge seje flyvere!” (Legoklodser)
Nederst på siden, kan I se børnenes svar på spørgsmål fra det talende skema. Her kan vi få et billede fra deres perspektiv af livet i børnehaven – dog er svarene ikke helt reelle, da nogle børn nåede at snakke sammen og aftalte:  “Der hvor hun spørger om … ,skal du bare svare nej eller det modsatte af hvad du mener! Hi hi”
Ud fra skemaet siger 38 % at de bliver drillet af andre børn i børnehaven. 23 % af børnene siger, at de driller andre børn. 100 % siger, at de voksne hjælper, hvis der er nogen der driller. Ud fra dette resultat tænker jeg, at der er nogen der driller – men de voksne er der for dem, når de har brug for os. Vi tager hånd om drillerier og konflikter og gør noget ved det.
Handleplan:
Børnemiljøvurdering er fremlagt på bestyrelsesmødet d. 2. September 2014
Derefter skal den sættes på hjemmesiden og sendes til kommunen.
Opfølgning med tidsplan:
Planen revideres senest efter 3 år – altså september 2017.
Kommentar efter bestyrelsesmødet d. 2. Sep. 2014:  Godkendt
Svar fra 13 af de ældste blæksprutte-børn:                                                                                                               

Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven?  
Ja, tit: 38%, Nogen gange: 23%, Nej: 38%

Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven?
Ja, tit: 23%, Nogen gange:15%, Nej: 61%

Kan du lide at være ude på legepladsen?  
Ja, tit: 84%, Nogen gange: 7%, Nej: 7%

Driller du de andre børn i børnehaven?        
Ja, tit: 23%, Nogen gange: 15%, Nej: 61%

Hjælper de voksne, hvis der er nogen der driller?        
Ja, tit: 100%, Nogen gange: 0%, Nej: 0%

Kan du lide at lege ude i hall’en?          
Ja, tit:100%, Nogen gange: 0%, Nej: 0%

Kan du lide at lege alene i børnehaven?       
Ja, tit: 30%, Nogen gange: 0%, Nej: 69%

Har du en god ven i børnehaven?       
Ja, tit: 100%, Nogen gange: 0%, Nej: 0%

Leger du spændende og sjove lege i børnehaven?   
Ja, tit: 84%, Nogen gange: 7%, Nej: 7%

Kan du lide at være på tur med børnehaven?          
Ja, tit: 92%, Nogen gange: 0%, Nej: 7%

Synes du, at de voksne er søde ved børnene i bhv.?       
Ja, tit: 76%, Nogen gange: 7%, Nej: 15%

Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i bhv.?        
Ja, tit: 92%, Nogen gange: 0%, Nej: 7%

Er det rart at være i børnehaven?          
Ja, tit: 84%, Nogen gange: 0%, Nej:15%