Pædagogiske Læreplaner 2017

Pinsekirkens Børnehave

1. Barnets alsidige personlige Udvikling
2. Sociale kompetencer
3. Sproglig Udvikling
4. Krop og bevægelse
5. Natur og naturfænomener
6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling:

Mål:
– At barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati
– At barnet er god i trivsel og udvikling
– At barnet lærer, hvad der er rigtigt og forkert, sandt og falsk
– At barnet opbygger selvværd, og føler sig værdifuldt og værdsat
– At barnet bliver selvhjulpent og kender til egne grænser
– At barnet bliver set som den jeg er og accepteret som den jeg er.
– I børnehaven arbejder vi hen imod at barnet bliver skole-klar.
Vi når målet ved:
– At lytte til børnene og behandler det enkelte barn med respekt, guider dem i samspillet med de andre børn, og tager individuelle hensyn.
– At skabe rammer for barnet, der giver mulighed for udforskning og udvikling
– At vi er gode rollemodeller og troværdige og lyttende voksne
– At give barnet anerkendelse og ros
– At stille passende krav i forhold til barnets alder og modenhed
– At tilrettelægge alderssvarende læringsmiljøer
– At vi laver en skolegruppe for kommende skolebørn.
Eksempler fra hverdagen:
– Vi siger ”godmorgen”/”farvel” til barnet med navns nævnelse og nogen gange med et knus.
– Børnene deltager i små opgaver som at dække rullebord, borddækning, sige ”værsgo´” inden maden må spises
– Samling/frugtspisning, hvor hvert enkelt barn bliver nævnt
– Fælles frokost, hvor både børn og voksne spiser sammen
– Skaber hygge omkring måltider, aktiviteter, og leg
– Taler dagligt med børnene om aktuelle emner, om oplevelser og hvad barnet er optaget af
– Under spisning/til samling/under bleskift snakker vi med de enkelte børn og lytter tildem
– Barnets fødselsdag bliver fejret – børnehaven/stuen laver en gave til fødselsdagsbarnet
– Når barnet er klar til skolestart, holder vi en afslutning, og barnet får en personlig mappe og et USB-stik med billeder fra børnehavetiden med sig hjem.
– I skolegruppen laver vi forskellige opgaver med tal, bogstaver, tegner, klipper/klistre, lege med bogstaver og tal, og forskellige bevægelses-aktiviteter
Dokumentation:
– Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
– Whiteboardtavler
– Opstartssamtaler
– DPU-beskrivelser
– Mundtlige referater fra personalet
– Nyhedsbreve

Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend

Sociale kompetencer:

Mål:
– At barnet føler sig som en del af fællesskabet
– At lære at være sammen med andre børn og udfolde sig i leg
– At barnet føler sig set og hørt
– At barnet opbygger venskaber/legerelationer både i og udenfor børnehaven
– At barnet ikke føler sig drillet
– At barnet lærer at samarbejde og deles om tingene og lærer at vente på tur.
– At barnet føler tryghed og tillid i forhold til både børn og voksne
– At barnet udvikler empati og får forståelse for andres forskelligheder
– At lære at løse konflikter –de voksne giver barnet redskaber til at løse opgaver og konflikter
Vi når målet ved:
– At støtte op om venskaber, og forsøge at skabe nye
– At sætte ord på børnenes følelser og adfærd, og handler på dem
– At vi er tydelige i vores kropssprog, og at der er overensstemmelse mellem kropssprog og ord og handling
– At vi er imødekommende og rummelige i vores adfærd, og bevidste om at være gode rollemodeller og vejleder og retleder børnene
– At de voksne skaber trygge rammer for relationer blandt andet at være synlige voksne i hver rum
– Tilrettelægger alderssvarende læringsmiljøer

Eksempler fra hverdagen:
– Turer ud af huset, hele stuen, kønsopdelte og aldersopdelte ture
– Samling, hvor barnet kan ytre sig, lære at lytte og vente på tur
– Planlagte og spontane aktiviteter
– Dialog med forældrene om legerelationer og deres sociale udvikling
– Fællesarrangementer, gymnastiksal og legeplads
– Emneuge/månedlige temaer, hvor forskellige emner tages op ex. At være gode kammerater
– Drenge-/pigedag
– Bruger materialet ”Fri for mobberi”
– Massage til hinanden
– Månedlig emne – f.eks. sociale kompetencer

Dokumentation:
– Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
– Whiteboardtavler
– Opstartssamtaler
– DPU-beskrivelser
– Mundtlige referater fra personalet
– Nyhedsbreve.

Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend

Sproglig udvikling:

Mål:
– At barnet bliver god til at mestre og forstå det verbale sprog.
– At barnet kan give udtryk for følelser og udtrykke sig i relationer med andre.
– At barnet får begyndende interesse for bogstaver og ord.
– At barnet får en forståelse for sammenhængen mellem mimik og tale
– At barnet udvikler kendskab til sprog, tegn, symboler, tal, bogstaver, farver, former m.m.
– At barnet kender børnehavens normer omkring sprogbrug
Vi når målet ved:
– At vi er tydelige i vores daglige kommunikation med barnet og er gode rollemodeller
– At der er sammenhæng mellem mimik og tale/sprog og handling
– At vi lytter – og lader barnet tale færdigt
– At vi støtter barnet i leg og tale
– Vi skaber aktiviteter på tværs af alder og køn
Eksempler fra hverdagen:
– I vores samlinger inden madpakker synger vi, leger/øver vi rim og remser, fortællinger,
massage, lytter til hinandens frivillig dialog, snakker om familie, kroppen, vejret, årstiden m.m.
– Hver fredag holder vi samling for alle børn ude i hall´en. Her lyttes der til bibelfortælling og vi
synger sange om Gud
– Der er flere dage hvor sang/musik er i fokus
– Vi har fokus på sproget når vi spiller spil – vendespil, puslespil, brætspil, kortspil m.m.
– Ture til biblioteket hvor vi leger, læser bøger og låner bøger til højtlæsning/dialogisk læsning i børnehaven
– Ofte om eftermiddagen til frugt, er der højtlæsning/dialogisk læsning imens børnene spiser frugt og brød
– Sproget er i fokus når vi synger, igennem rim/remser, i leg med voksen/barn og barn/barn, når vi fortæller fortællinger, dialogisk læsning/højtlæsning
– Vi værdsætter i daglig dialog og kommunikation med barnet
– På vores blog bliver der dagligt lagt op til dialog mellem forældre/barn
– I skolegruppen bliver der arbejdet meget med sproget – ord, bogstaver, bogstav-lyde igennem forskellige opgaver og aktiviteter
– Vi bruger ikke bandeord/grimt sprog i vores kommunikation imellem voksen/voksen, voksen/barn, og barn/barn
– Børn med talevanskeligheder får støtte i børnehaven af talepædagog
– Månedlig emne -f. eks.Sproglig udvikling
Dokumentation:
– Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
– Whiteboardtavler
– Opstartssamtaler
– DPU-beskrivelser
– Mundtlige referater fra personalet
– Nyhedsbreve.

Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend

Krop og bevægelse:

Mål:
– At barnet oplever glæde ved fysisk aktivitet og er glad for at bruge sin krop
– At styrke barnets fin- og grov-motoriske udvikling
– At barnet lærer at kende og bruge sine sanser
– At barnet får en veludviklet motorik
– At barnet øger sin kropsbevidsthed og udvikler respekt for egen og andres kropslighed
– At barnet udvikler kontrol over sin krop
– At barnet får succesoplevelser og en god selvfølelse
– At barnet får kendskab til sund kost, hygiejne

Vi når målet ved:
– At give børnene mulighed for fysisk udfoldelse ude og inde
– At vi er gode rollemodeller ved at deltage i fysisk aktivitet så børnene tør udforske og afprøve forskellige motoriske bevægelser
– At vi støtter børnene i fysisk aktivitet – bakker op og motiverer børnene
– At vi støtter børnene med gode toiletvaner og god håndhygiejne
– Vi benytter os af fysioterapeut hvis der er motoriske vanskeligheder med et barn

Eksempler fra hverdagen:
– Ture ud af huset – skov, strand, boldbaner, naturforhindringsbaner, legeplads i nærområdet
– Gymnastiksal med forskellige redskaber og aktiviteter
– I børnehaven laver vi forhindringsbaner/motorikbaner
– Samlinger hvor vi taler og laver aktiviteter om kroppens funktioner
– Dans, sang, sanglege og rytmik
– Børnehavens store legeplads som indbyder til fysiske aktiviteter bl.a. boldspil, gruppelege, lege, cykler, løb og mooncars
– Kreative aktiviteter, perler, klippe, bygge, male tegne o.s.v.
– Håndvask efter toiletbesøg, ude leg og før spisning
– Vi har emner om sund kost. Til vores frugt serverer børnehaven hjemmebagt brød og frugt, har maddage og mad over bål, hvor barnet er med til dele af madlavningen – gør barnet opmærksom på sund mad.
– Månedlig emne -f. eks.krop og bevægelse

Dokumentation:
– Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
– Whiteboardtavler
– Opstartssamtaler
– DPU-beskrivelser
– Mundtlige referater fra personalet
– Nyhedsbreve.

Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend

Natur og naturfænomener:

Mål:
– At barnet får kendskab og viden om naturen og viser respekt for naturen
– At barnet glædes ved naturen og hvor deres fantasi og nysgerrighed vækkes igennem leg og oplevelser
– At barnet får styrket sine sanser og motorik
– At barnet får kendskab til årstiderne

Vi når målet ved:
– At vi giver barnet mulighed for at opleve og mærke årstiderne
– At vi er rollemodeller i interessen og nysgerrigheden for naturen
– At vi skaber rammerne for at barnet kan udvikle fantasi og gøre erfaringer
– Vi laver science med/for børnene
– På legepladsen har vi bær og frugt, snegle og regnorme
– Vi benytter os af snittehytten og bålpladsen på legepladsen

Eksempler fra hverdagen:
– Vi er ude i al slags vejr og oplever årstiderne
– Udflugter til forskellige legepladser, parker, remissen, skov, strand, museum og Marbæk
– Vi laver mad over bål hele året rundt
– Emner om naturen – graver efter smådyr på legepladsen, i skoven, læser bøger om dyr og natur, så frø og se ting spire og gro.
– Vi samler sten, skaller, plukker blomster, finder grene m.m. som vi bruger til leg og forskellige kreative aktiviteter
– Præsenterer børnene for naturmaterialer –tegne med kul, græs, mælkebøtter
– Månedlig emne -f. eks. natur og naturfænomener

Dokumentation:
– Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
– Whiteboardtavler
– Opstartssamtaler
– DPU-beskrivelser
– Mundtlige referater fra personalet
– Nyhedsbreve.
– Færdige produkter/udstilling

Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Personaleweekend

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Mål:
– At barnet får kendskab til den kristne tro
– At barnet får indsigt i den danske historie og kultur
– At barnet lærer at imødekomme andre kultur med respekt
– At barnet får mulighed for udtrykke deres fantasi og kreativitet på forskellige måder
– At barnet glædes ved sang, musik, dans, bevægelse og socialt fællesskab
– At barnet får kendskab til børnehavens traditioner og værdier
– At barnet får kendskab til digital læring

Vi når målet ved:
– At vi planlægger hverdagen, så der er taget hensyn til traditioner, som jul, fastelavn, påske, børnehavens fødselsdag m.m.
– At vi er gode rollemodeller
– Giver børnene mulighed for kreativ udfoldelse og giver dem inspiration ved at præsenterer barnet for forskellige muligheder
– Kristne værdier
– Ture ud i nærmiljøet og til forskellige seværdigheder

Eksempler fra hverdagen
– Besøg på forskellige museum, livemusik i byparken, ser/laver teater, biblioteket
– Traditioner som at fejre fødselsdage, fastelavn, påske/påskefrokost, jul, julegudstjeneste, julearrangement, bedsteforældredag, motionsdag og grundlovsfest
– Vi tegner, maler, bygger, klipper, klistrer, hamrer og saver i træ
– Vi holder emneuger om trafik, krop og bevægelse, ”Fri for Mobberi”, ”Happelappeland”
– Hver fredag formiddag samles alle børn og voksne ude i hall´en, hvor vi lytter til en bibelhistorie. En voksen fortæller enten via billeder, teater eller film (Sigurd fortæller bibelhistorie), vi be´r Fadervor, synger kristne børnesange
– Vi sanger og hører danske børnesange
– Børnene lytter til eventyr og historier
– Månedlige emne -f.eks. Kulturelle udtryksformer

Dokumentation:
– Blog og foto fra hverdagen, der kører som slideshow
– Whiteboardtavler
– Opstartssamtaler
– DPU-beskrivelser
– Mundtlige referater fra personalet
– Nyhedsbreve.
– Færdige produkter/udstilling/forestilling

Evaluering: Personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, Persoanleweekend

Vedtægter for forældrebestyrelsen.

§ 1  Forældrebestyrelsens formål er at udvikle og støtte Institutionens ledelse, så Institutionen bliver en udviklende Institution både for ledelsen, personalet og børnene med forældrene.

§ 2  Forældrebestyrelsen er forpligtet på at arbejde ud fra Institutionens vedtægter.

§ 3  Forældrebestyrelsen står til ansvar overfor Institutionens ejerbestyrelsen, som bliver valgt af ejeren, Pinsekirken.

§ 4  Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens arbejde og budgetramme. Forældrebestyrelsen indstiller til institutionens ejerbestyrelse at godkende budget, årsregnskab og driftsaftaler. Forældrebestyrelsen kan udarbejde årsberetning og nedsætte udvalg til at arbejde med specifikke emner. Forældrebestyrelsen har ret til at få oplysninger vedr. Institutionens drift.
Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem, inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan samt i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidsliv og skole.

§ 5  Forældrebestyrelsen har indstillingsret og deltagelsesret i forbindelse med ansættelse af fast personale/leder. Institutionens ejerbestyrelse har det overordnede ansvar for fastansættelse af personale.

§ 6  Forældrebestyrelsen består af 3 forældrevalgt repræsentanter. De bliver valgt på det årlige forældremøde. Alle forældre der har børn i institutionen kan opstille. Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde og senest en måned efter valget. Formand og næstformand for forældrebestyrelsen vælges blandt forældrerepræsentanterne af forældrebestyrelsen.

§ 7  Forældrebestyrelsen har 4 årlige møder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Dagsorden udfærdiges af formand i samarbejde med lederen. Formand eller leder kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde efter behov. Det skal altid oplyses, hvad der er på dagsorden.

§ 8   Forældrebestyrelsen består af de 3 forældrevalgte medlemmer og en medarbejderrepræsentant og lederen. Alle 5 har stemmeret.

§ 9   Lederen står under ansvar overfor forældrebestyrelsen vedr. den pædagogiske ledelse og for institutionens daglige drift.

Vedtaget af Ejerbestyrelsen d. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­_26-1-2020
Rolf Rasmussen, formand for Ejerbestyrelsen
Bent Laadal-Madsen, medlem for Ejerbestyrelsen
Charlotte Olin Olsen medlem af Ejerbestyrelsen
Sam Michaelsen medlem af Ejerbestyrelsen
Martin Staal medlem af Ejerbestyrelsen